2022-01-28 08:32Pressmeddelande

Nära 200 synpunkter kom in i samrådet om översiktsplanen

Foto: Patrik BorgenhardFoto: Patrik Borgenhard

Under den nio veckor långa samrådstiden kom det in nästan 200 svar från allmänheten, näringsidkare, organisationer och myndigheter. Engagemanget har varit stort och det ser kommunen som mycket positivt. Nu påbörjas ett digert arbete med att ta ställning till synpunkterna och arbeta in dem i det nya förslaget till översiktsplan.

 

Det stora engagemanget hos invånare och näringsidkare gläder projektledaren Linda Fröberg och tillförordnade planchefen Malin Tell, som tycker det är lika värdefullt med positiv som negativ respons på innehållet i planen.

 

Det har varit en positiv dialog, där många har hört av sig för att säga att de tycker förslagen är bra. Det finns också många inkomna synpunkter från invånare som inte vill ha någon förändring. Ett sådant exempel är förslaget på förtätning av bebyggelse på Skaraberg, vilket har lett till stort engagemang bland de boende.

- Om man inte vill att något ska förändras betyder det att man tycker om platsen som man bor på och det är ju i grunden något positivt, säger projektledare Linda Fröberg.

Översiktsplanen är inte färdig i och med att samrådet är över. Nu inleds nästa del i processen och det är att sammanställa alla synpunkter. Det görs både tematiskt och områdesvis. En del inkomna synpunkter är generella, andra är bundna till en specifik plats. Resultatet blir en samrådsredogörelse, som beskriver hur kommunen har tagit tillvara de inkomna förslagen. Med så många synpunkter kommer det att bli ett omfattande dokument och därför kommer det att presenteras längre fram. En kortare sammanfattning av själva synpunkterna sammanställs innan dess. Men det stora arbetet ligger i att revidera själva förslaget till översiktsplan och det påbörjas så snart kommunen har fått in det sista materialet från länsstyrelsen, som sammanställer synpunkter från statliga myndigheter, exempelvis Trafikverket.

- Vi tar hänsyn till det som kommit in och omarbetar förslaget till översiktsplan under våren. Därefter tar kommunstyrelsen upp den för behandling och sedan går översiktsplanen ut igen på granskning under sommaren, förklarar Linda.

Granskningen är den sista rundan i beslutsprocessen där allmänheten kan tycka till. Därefter är det dags för kommunstyrelse och kommunfullmäktige att ta ställning och besluta om planen innan den vinner laga kraft. Eftersom kommunen vill att så många som möjligt ska hinna tycka till utökas granskningstiden med en hel månad utöver den lagstadgade tiden. Granskningsperioden infaller under sommaren och svarstiden blir tre månader. Det kommer att finnas en utställning i Skara Stadshus på liknande sätt som under samrådstiden. Det kommer också att genomföras frågestunder på Teams.

 

Arbetet med översiktsplanen inleddes med en medborgardialog under hösten 2020, som även den gav en mycket stor respons från invånarna. Att processen med att ta fram en översiktsplan är så lång beror på att det är ett mycket viktigt dokument som påverkar många under lång tid, och därför ska så många som möjligt också ha möjlighet att ta ställning till förslaget innan det beslutas på politisk väg.

- Vi är väldigt tacksamma över allt engagemang för översiktsplanen. Det här är en demokratisk process och vi gör detta tillsammans. Alla får en ny chans att tycka till i granskningen av planen. Det ska man verkligen passa på att göra, uppmanar Malin Tell.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom