2021-12-13 13:33Pressmeddelande

Vi vill förbättra verksamheten, inte försämra

Senaste tiden har dialogerna och diskussionerna om schemaläggning och bemanningsprocesser inom omsorgen varit intensiva. Arbetsgivaren och Kommunal har hela tiden arbetat tillsammans i dessa frågor och varit överens i mycket, men inte allt. Båda parter vill personalens bästa men arbetsgivaren måste också ta hänsyn till omsorgstagarnas behov. 

Under november månad var man överens om att säga upp nuvarande avtal och gå över till allmänna bestämmelser. Detta gemensamma beslut hade föranletts av en rad möten och dialoger.

– Det kändes bra att vi var överens om att gå över till allmänna bestämmelser och att det gamla avtalet inte bidrog till en hållbar arbetsmiljö. Allmänna bestämmelser är ett centralt avtal mellan Sveriges kommuner och regioner och Kommunal, det vill säga ett övergripande avtal som gäller för alla kommuner i Sverige, säger Pernilla Magnusson förvaltningschef i omsorgen.

Målet är ett schema fritt från delade turer

Övergången till allmänna bestämmelser sker den 1 april 2022 och parterna har under hösten haft dialog om schemaläggningen på detaljnivå. Under denna process hade Kommunal flertalet krav för att fortsätta samarbetet. Ett av kraven var att delade turer skulle tas bort från och med att avtalet trädde i kraft.

– Detta krav strävar vi efter att uppfylla och vi vill att medarbetarna ska ha ett schema fritt från delade turer. Däremot har vi inte möjlighet att genomföra detta inom den nämnda tidsramen. På det sätt som vi arbetar idag skulle vi behöva anställa minst 50 medarbetare. Vi kommer fortsätta arbetet med att minska delade turer genom en översyn av exempelvis av arbetsuppgifter, schemaläggnings-processen och intresset och möjlighet för medarbetare att arbeta ständig helg. Här hoppas vi att Kommunals företrädare vill fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med oss, fortsätter Pernilla.

En föränderlig verksamhet

Efter första april kommer medarbetarnas schemaperiod vara sex veckor, där man har ett grundschema som löper på under året. När sexveckorsschemat löpt ut börjar medarbetaren om på vecka ett igen.

– I diskussionerna om schemaprocessen har vi tyvärr inte varit överens då vi inte kan möta kraven om att ge ut ett schema på årsbasis som inte får ändras. Vi tillgodoser omsorgstagare med insatser dygnets alla timmar och vår verksamhet är mycket föränderlig. För att trygga dessa insatser ser vi att planerad frånvaro i första hand, precis som idag, kan lösas i befintlig personalgrupp genom att nyttja den överanställning (resurspass) som finns eller byta pass med kollega. Däremot ska den akuta frånvaron och den frånvaro som vi inte kunnat förutse lösas genom vår bemanningsenhet och vikarier, säger Pernilla.

Vid behov kan ansvarig chef behöva göra mindre justeringar i grundschemat, men det kommer föregås av en dialog med medarbetaren. Omsorgen har idag cirka 740 tillsvidareanställda medarbetare där en majoritet arbetar dag, kväll och varannan helg med ett arbetstidsmått på 37 timmar i veckan för en heltidstjänst. I verksamheten finns det en viss överanställning som innebär att man anställt fler än man behöver för att möta frånvaro, ändå är vissa dagar svårlösta.

"Vi ska möta omsorgstagarnas behov"

Arbetsgivaren ställer sig frågande till Kommunals insändare gällande två veckors framförhållning om schemaläggning. Arbetsgivaren strävar alltid efter att undvika schemaförändringar för att medarbetarens schema ska vara förutsägbart och hållbart. Däremot har arbetsgivaren möjlighet, utifrån avtalet, att göra förändringar som möter omsorgstagarens behov. Detta görs redan i nuvarande avtal, men i det nya avtalet kommer medarbetare som får ett förändrat schema med kort varsel också att ersättas ekonomiskt för detta.

– Innan den 1 april kommer arbetsgrupper, skyddsombud och chefer, som berörs av kollektivavtalet, sätta sig tillsammans för att diskutera kommande schemaläggningsprocess. I dessa samtal kommer medarbetarna få möjlighet att komma med önskemål, för att på så vis få ett hållbart och tillfredställande schema utifrån de behov som finns. Att följa arbetstidslagen gällande dygns- och veckovila är en självklarhet både idag och i framtiden och jag vet att samtliga chefer kommer att göra sitt yttersta för att matcha omsorgstagarna och medarbetarnas behov, avslutar Pernilla.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson