2020-02-24 08:00Pressmeddelande

Utmärkt betyg för grundsärskolan i Skara kommun

null

Skolinspektionen har granskat trettio grundsärskolor i landet och Skara kommun är en av de utvalda denna gång. Skolinspektionens granskning visar att de granskade områdena fungerar utmärkt utan någon anmärkning eller åtgärd.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Den granskning som Skolinspektionen nu har genomfört är en tematisk kvalitetsgranskning. Det innebär att olika delar av skolornas arbete granskas mer ingående.

Skolinspektionens granskning visar att de granskade områdena i grundsärskolan fungerar utmärkt utan någon anmärkning eller åtgärd. Skolinspektionen bedömer att undervisningen i mycket hög utsträckning utformas så att eleverna ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Detta är förstås något som gläder ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden.

- Beskedet att Skolinspektionen inte har några anmärkningar på särskolan i Skara är något att vara stolt över. Vi är redan medvetna om att det är en bra och trygg verksamhet för några av våra kanske mest utsatta elever. Det här beslutet bekräftar att vi gör rätt. En stor eloge till Lena Lidberg och all personal för deras strålande arbete, säger Lotta Grönlund Plöen.

Rektor Lena Lidberg berättar att hon är väldigt stolt över sin verksamhet.

- Att bedriva en utbildning med hög kvalité så som skolinspektionens granskning har visat är inte möjligt utan medarbetarnas höga kompetens, engagemang och höga förväntningar på eleverna, där allt som görs har sin utgångspunkt i lärande och teamarbete. Även det goda samarbetet med vårdnadshavare är en mycket viktig framgångsfaktor, tillägger Lena Lidberg.

Resultat och framgångsfaktorer sammanställs

När alla utvalda skolor granskats sammanfattas resultatet i en övergripande rapport. En strävan i inspektionen är att beskriva framgångsfaktorer och lyfta fram goda exempel, så att fler kan dra nytta av de positiva erfarenheterna på nationell nivå. Varje skolenhet får också ett eget beslut baserat på granskningen.

Beslutet i Skara

Skolinspektionen bedömer att undervisningen i mycket hög utsträckning utformas så att eleverna ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

  • Genom en strukturerad undervisning ges eleverna ett aktivt stöd från lärare och elevstödjare. Undervisningen kopplas till elevernas intressen och erfarenheter och anpassas så att den på bästa sätt möter varje elevs behov och förutsättningar. Lärarna väljer arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter och tankar. Vidare ger arbetssätten och arbetsformerna lärarna möjlighet att kontinuerligt ge återkoppling till den enskilda eleven och till elevgruppen som helhet.
  • Lärare och elevstödjare ser till att eleverna kommer igång med uppgifter och stöttar eleverna i att bibehålla engagemang att genomföra dessa.
  • Skoldagens olika aktiviteter utgår från elevernas behov och bidrar till elevernas utveckling.
  • Lärarna anpassar undervisningen till varje elevs behov av stöd och stimulans. Enligt lärare och elevstödjare förmedlar rektorn tydligt att det är undervisning som är personalens uppdrag, vilket bidrar till att de har höga förväntningar på elevernas kunskapsutveckling.
  • Eleverna ges möjlighet att påverka det egna lärandet och ges rika möjligheter till att göra aktiva val.
  • De enskilda lärarna har system för att kontinuerligt kartlägga och värdera elevernas kunskapsutveckling i relation till de nationella målen och kunskapskraven i kursplanerna. Av intervjuer med rektorn, lärare och elevstödjare framkommer att lärarna använder varierade och anpassade metoder för att ta reda på elevernas kunskaper.
  • Av intervjuer och den dokumentation som Skolinspektionen tagit del av framkommer att lärarna regelbundet kartlägger elevernas kunskaper för att kunna anpassa undervisningen och utmana eleverna i deras lärande.

Beslutet bygger på lektionsobservationer samt intervjuer med lärare, elevstödjare och rektorn. Även synpunkter från elever har inhämtats och granskning av hur styrdokument följs har genomförts.

Kontaktperson

Lena Lidberg

Rektor, Särskolan i Skara kommun

Telefon 0511-329 39

E-post: lena.lidberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten