2019-03-19 14:35Pressmeddelande

Unga i Skara om skola, trygghet och delaktighet

null

Skara kommun tar frågan om ungas levnadsvillkor på stort allvar och arbetet med att förbättra dem pågår ständigt. Som ett led i detta har man genomfört LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för första gången. I de projekt där man arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för unga väger de egna upplevelserna tungt.

- Detta är en viktig undersökning som ger oss en tydlig bild över hur ungas liv ser ut. Den ger oss tydliga vägar om vad vi ska prioritera och jobba vidare med, säger Karin Skagelin som är folkhälsostrateg i Skara kommun och den som varit ansvarig för LUPP i Skara.

LUPP är en enkät riktad till elever i årskurs 8 och till gymnasiets år 2. Enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och används av flera kommuner. I enkäten får eleverna besvara cirka 80 frågor som rör deras skolgång, fritid, politik, hälsa och trygghet.

Under hösten 2018 besvarade 251 ungdomar enkäten av totalt 512 tillfrågade. Första årets svarsfrekvens är lägre än vad det ofta brukar vara i liknande LUPP-undersökningar. Resultatet har nu bearbetats och analyserats dock med viss försiktighet och med hänsyn till att runt hälften av de som ingick i urvalet inte svarat.

- Till nästa omgång behöver vi se över hur vi motiverar ungdomar till att delta i undersökningen. Det är en relativt omfattande enkät och med en del frågor som kan upplevas som känsliga. Vi behöver därför vara tydliga och förklara varför deras röst är viktig, fortsätter Karin.

”90 % är nöjda med undervisningen i skolan”

I resultatet finns mycket positivt att läsa men även en del förbättringsområden framträder. Rapporten visar att 90 % av ungdomarna är nöjda med undervisningen på skolan och 86 % är nöjda med lärarna. Dessutom svarar 71 % av ungdomarna på frågor om deras hälsa att de mår mycket eller ganska bra. Rapporten visar också att det finns ett ökande intresse bland unga att delta i påverkansarbete genom att till exempel ta kontakt med politiker, lämna in medborgarförslag eller vara aktiv i sociala medier.

- Såklart är detta positiva siffror, men det finns alltid ytterligare att arbeta med. Till exempel kan vi se att tjejer mår sämre än vad killar gör och att stressen hos Skaras ungdomar är något högre än rikssnittet, fortsätter Karin.

”Våra skolor ska vara fria från våld, rasism, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling”

I analysen framkommer det att en hög andel, speciellt på högstadiet, svarar för att våld, rasism och mobbing förekommer på skolan. Det är även en hög andel som svarar för att sexuella trakasserier förkommer på skolan, vid en jämförelse med rikssnittet för LUPP 2018. Även om resultatet, med hänvisning till svarsfrekvensen, ska tas med en viss försiktighet är detta något som prioriteras som ett högt uppsatt förbättringsområde.

- Våra skolor ska vara fria från våld, rasism, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. De elever som går på våra skolor ska känna sig trygga med att vår personal agerar om de ser eller hör att något förekommer, säger Jonny Palmkvist, förvaltningschef på barn- och utbildning.

Vidare visar rapporten att högstadieeleverna är mindre nöjda än genomsnittet med elevhälsan och dess tillgänglighet.

- Här måste vi undersöka närmre vad det är våra ungdomar saknar. Vad som är viktigt att lyfta fram här är att en kurators uppdrag framförallt är att jobba förebyggande och främjande och undanröja hinder för lärande. Då kan det eventuellt upplevas som att de är mindre tillgängliga för den enskilde. I början av året anställde vi ytterligare en skolsköterska på heltid till Viktoriaskolan, säger Anette Almqvist som är ansvarig för elevhälsan i Skara kommun.

Den bild som framkommer ur LUPP-enkäten följer BRIS årsrapport ”hur har ditt barn det” som presenterades för cirka en vecka sedan. Den visar bland annat att fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av sig om allvarlig psykisk ohälsa.

- Den bild som visas här är överensstämmande med den nationella bild som framkommer. Att våra ungdomar upplever det så här är oroväckande och givetvis något som vi behöver ta oss an och ta reda på mer om för att se vad vi behöver göra tillsammans, avslutar Anette. 

Kontakt

Karin Skagelin
Folkhälsostrateg
0511-324 79


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten