2022-05-13 11:55Pressmeddelande

Tryggare och tydligare när Skolgatans östra del blir gång- och cykelväg

SkolgatanSkolgatan

Nu ska en del av Skolgatan genom Skara byggas om. Det är den sträcka som redan idag är avstängd för biltrafik som ska få en ansiktslyftning och ges en tydligare och tryggare utformning.

 

Den aktuella delen av gatan har längre tillbaka fungerat som tillfartsväg till den dåvarande skolan. Då var den öppen för alla trafikanter, men det har förändrats sedan Viktoriaskolan byggdes. Trots att biltrafik inte längre är tillåten har gatan fått behålla sin gamla utformning med flera körfält, fram tills nu.

- Den här delen av Skolgatan har varit ett provisorium sedan Teglaskolan revs. Det är tillfredsställande att vi nu snyggar till gata för gata i Skara, säger Sture Nilsson, ordförande i nämnden för Service och Teknik.

Skolgatan är en flitigt använd gång- och cykelväg för elever. Den är också en viktig förbindelse för gående och cyklister som rör sig till och från Vilanområdet, Skaras östra handelsområde och i framtiden även Teglagården.

 

Gestaltningen och ombyggnaden av gatan har två centrala syften: Å ena sidan ska den här delen av Skolgatan bli en tryggare och tydligare, gen gång- och cykelväg för Skara kommuns invånare. Å andra sidan vill vi framhäva och binda ihop de olika grönområdena.

 

Det ska bli tydligt att gatan är ämnad för gående och cyklister, med en enda väg som leder genom området.

 

  • Belysningen ska förstärkas genom tätare placerade belysningsstolpar i lägre höjd, vilket ska bidra till den upplevda tryggheten.

 

  • Gångvägar i Botan som ligger i linje med kyrkogårdens vägar binds samman.

 

  • I början och slutet av vägavsnittet placeras två ljusskulpturer som ska markera ingången till grönområdet. Skulpturernas gestaltning refererar till Botan och Gamla kyrkogården.

 

  • I gatans östra ände, där det tidigare har legat en vändplats, byggs en mindre plats där man kan samlas, sitta ner, umgås och samtala. (Den gamla återvändsgränden ligger i en ”fyrvägskorsning” för flera stråk och sågs som en lämplig och kostnadseffektiv yta för en ny, mindre offentlig plats.)

 

Skolgatan kommer förutom att bli en gen och tryggare länk genom området också bjuda in folk till att strosa och uppleva de värden som finns på plats.

- Gång- och cykelstråket utmed Skolgatan förbi Botan är ett av Skaras absolut viktigaste och högst trafikerade gång- och cykelstråk, som knyter ihop stadens västra delar och östra delar. Att kunna jobba för ökad trafiksäkerhet för de som dagligen rör sig i stråket samtidigt som vi knyter ihop vårt fina Botan med kringliggande grönområden stärker både attraktiviteten, tillgängligheten och tryggheten, säger tf planchef Malin Tell.

Under processen har hela tiden den ekonomiska aspekten varit viktig, varför kommunen bland annat bestämde sig för att omvandla den gamla bilvägens dragning till att bli den framtida gång- och cykelvägen. Arbetet inleds 16 maj och beräknas pågå fram till 22 augusti. Gatan kommer hållas öppen får gående och cyklister under hela byggtiden. Under vissa perioder kan belysningen vara helt eller delvis släckt.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.