2017-11-21 17:00Pressmeddelande

Trelleborgsmodellen införs i Skara - ett nytt sätt att arbeta med kommunala arbetsmarknadsinsatser

Omsorgsnämnden har beslutat att införa ett förändrat arbetssätt för personer som uppbär försörjningsstöd. Arbetssättet innebär bland annat att kommunens arbetsmarknadsenhet kommer arbeta mycket närmare det lokala näringslivet och att handläggning av försörjningsstöd ska digitaliseras. Skara är inspirerade av Trelleborgs kommun som redan 2006 påbörjade sin förändringsresa i den här riktningen. Trelleborg uppmärksammas från olika håll för sitt innovativa sätt att ta sig an samhällsutmaningar.

Omsorgsnämnden lämnade i våras uppdrag till förvaltningen att utreda Skaras förutsättningar att införa den sk Trelleborgsmodellen. Utredningen presenterades vid dagens omsorgsnämnd som sedan fattade beslut om att genomföra de förändringar som föreslås.

- Jag har haft kännedom om Trelleborgsmodellen i flera år och ser fram emot att även vi i Skara kommer att arbeta i den riktningen, säger Michael Karlsson (S), ordförande i nämnden.

Skara är en kommun som har förhållandevis många personer som befinner sig i långvarigt försörjningsstödstagande, kommunen har också många nyanlända. Det är precis den här typen av kommuner som har tydlig anledning att ändra sitt arbetssätt i den här riktningen. Modellen handlar om att minska avståndet mellan personer i kommunen som inte har ett arbete och som uppbär försörjningsstöd och den kompetensbrist som arbetsgivare upplever.

Utredningen visar att en hel del arbetstid i dagsläget går åt till administration. Ett exempel är att både socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulent dokumenterar i ärenden vilket innebär ett onödigt dubbelarbete. Vad man också har kommit fram till är att det finns en tröghet i organisationen, som gör att det kan dröja innan försörjningsstödstagare får tillgång till insatser som kan leda till arbete.

- Jag upplever att vår organisation är redo för den här förändringen, det känns spännande och utmanande, berättar Monica Johansson, avdelningschef Individ- och familjeomsorgen

Förändringen som föreslås innebär vissa omorganisationer på individ- och familjeomsorgen, men inte några neddragningar av personal. Under hela utredningen har personalen varit aktivt delaktig och ser nu fram emot att genomföra de planerade förändringarna.

De största förändringarna är att ansökningar av försörjningsstöd kommer kunna ske via e-ansökan och att den arbetsmarknadsinriktade verksamheten blir mer offensiv. Förändringarna kommer påbörjas vid årsskiftet, men planeras pågå under en två-årsperiod och vara helt implementerade inför 2020.

Utredningen visar även på ett behov av att titta på kommunens hela organisation när det kommer till arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor. En fråga som omsorgsnämnden skickar vidare för utredning på ett mer övergripande sätt.

- För att kunna nå målsättningen med att få försörjningsstödstagare att bli en tillgång för den arbetsmarknad som har problem med kompetenstillförsel krävs en synvända som innefattar en helt annan syn på människors resurser och förmåga att ta eget ansvar för sin situation. För att få riktig slagkraft i detta arbetssätt krävs att denna synvända genomsyrar en bredd av myndigheter, näringsliv och involverade delar inom kommunen. säger enhetschef på Arbetsmarknadsenheten, Mattias Marven.

Kontaktpersoner

Michael Karlsson (S)

Ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070 626 93 69

Monica Johansson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0511-325 40

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef, omsorgsförvaltningen
Telefon 0511-323 53


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten