2020-05-29 09:52Pressmeddelande

Strandskyddskampanj visar på god efterlevnad

null

Under 2019 deltog Skara kommun i den gemensamma strandskyddstillsynskampanjen som Miljösamverkan i Västra Götaland och Hallands län tillsammans genomförde. Skara kommun gjorde strandskyddstillsyn på sammanlagt 21 fastigheter vid tre sjöar i Valle sommaren 2019. Flera mindre men få allvarliga överträdelser av strandskyddet observerades.

Strandskyddet är ett så kallat områdesskydd som gäller i hela landet och har tillkommit för att värna allemansrätten och för att skydda växt- och djurlivet i vatten och strandmiljöer.

Skara kommun genomförde planerad strandskyddstillsyn efter den modell som tagits fram av Miljösamverkan i Västra Götaland och Hallands län. Modellen ska säkerställa ett rättssäkert och gemensamt arbetssätt som ska leda till likabehandling i bedömningen av strandskyddet. Trots det kan det i vissa fall vara svåra avvägningar vid ärenden där anläggningar eller byggnader anlagts längre tillbaka i tiden.

De tre sjöar som har varit föremålet för tillsynen är Husgärdessjön, Bysjön och Skärvalången. Syftet har varit att se hur strandskyddslagen efterlevs i praktiken.

-Syftet med tillsynskampanjen är inte enbart att kontrollera efterlevnaden utan målet är även att det ska leda till ökad medvetna om strandskyddets syften och regler, och det kan i sin tur förebygga överträdelser i framtiden, säger miljöstrateg Abbe Sahli.

Tillsynen har haft fokus på privatiserande åtgärder, som uppförande av bryggor, förråd och gäststugor. Det var få allvarliga överträdelser av strandskyddslagen som har konstaterats på de 21 kontrollerade fastigheterna vid sjöarna. Däremot finns det en del mindre överträdelser. Det gäller exempelvis utemöbler som ställs ut på ett sätt som har en privatiserande effekt av områden som allmänheten egentligen ska kunna vistas i.

I samband med tillsynen har miljöerna fotograferats, som ett underlag för jämförelser under kommande års tillsyn.

- Kommunen bör göra kontrollerna med jämna intervaller, så att medvetenheten om strandskyddets syfte stärks, säger Leif Brohede, ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden.

Skara kommun deltog under 2018-2020 i Miljösamverkans projektgrupp som tog fram underlag- och vägledningsmaterial samt som stöttade de andra deltagarna i tillsynskampanjen. 

Kontaktperson

Abbe Sahli, miljöstrateg
Telefon 0511-321 67
E-post: abbe.sahli@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten