2016-03-09 15:13Pressmeddelande

Starkt resultat för Skara kommun

null

Skara kommun redovisar ett preliminärt resultat för 2015 på 37,6 miljoner kronor (mnkr). Resultatet är bättre än det budgeterade resultatet på 19,6 mnkr som kommunen planerat för. Skara kommun klarar därmed sin ekonomiska målsättning samt det lagstadgade kravet om ekonomisk balans för 2015.

Det förbättrade resultatet förklaras främst av att kommunen erhållit ett extra generellt statsbidrag för 2015 på 21,1 mnkr samt erhållit ytterligare en återbetalning från tidigare inbetalda premier för sjukförsäkringsavgifter på 8,5 mnkr. Kommunen har också haft engångskostnader i form av återbetalning av tidigare erhållen momsersättning på 4 mnkr och saneringskostnader på 4,2 mnkr.

Kommunen har också under året avsatt ytterligare 11,7 mnkr, för framtida pensioner vilket påverkar resultatet 2015.

Skara har minskat invånarantalet något under 2015. Minskningen för året är 36 personer och totalt bor nu 18 711 invånare i Skara.

  • Det är viktigt att vi klarar av att hålla en hög resultatnivå i goda tider för att stå starka även när konjunkturen vänder. Det ska alla anställda känna stolthet över och invånarna kan känna sig trygga i att servicen kommer att vara fortsatt god, säger Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström.

Fredrik Nordström fortsätter:

  • Dessutom krävs det starka finanser inför de framtidsinvesteringar som nu görs i Viktoriaskolan, idrottshallen och ishallen på Vilanområdet samt ett ökat bostadsbyggande. Det starka resultatet ger oss kraft att fortsätta våra satsningar på ett bättre Skara.

Kontakt

Fredrik Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande telefon 070-270 74 32

Elisabet Stålarm (M), oppositionsråd, telefon 0511-324 30

Ulrika Strandroth-Frid, kommundirektör telefon 0511-324 27

Nämndernas resultat mot budget
NämndResultat
Kommunstyrelsen inkl överförmyndare4,0 mnkr
Kommunfullmäktige0,4 mnkr
Revisionen0,0 mnkr
Räddningsnämnd- 0,3 mnkr
Nämnden för Service & Teknik9,6 mnkr
Kultur och Fritidsnämnden- 0,3 mnkr
Barn och utbildningsnämnden0,6 mnkr
Omsorgsnämnden-11,0 mnkr
Investeringar 2015

Skara kommun har under 2015 nettoinvesterat ca 132 mnkr. Projektkostnaderna under året har utfallit enligt nedan:

Projekt

Summa
Viktoriaskolan90,1 mnkr
Idrottshall10,2 mnkr
Maskiner och inventarier10,7 mnkr
Övriga investeringar fastigheter14,5 mnkr
Gata/Park4,5 mnkr
Markinköp2,0 mnkr


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten