2020-01-27 15:20Pressmeddelande

Spridda skurar i Medborgarundersökningen 2019

null

I attitydundersökningen från SCB, den så kallade Medborgarundersökningen, svarade 41 % av de tillfrågade, vilket även är riksgenomsnittet i svarsfrekvens. I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun. Undersökningen genomförs varje år.

Undersökningen tar inte hänsyn till om den som svarar själv har erfarenheter inom frågeområdena, utan man svarar utifrån vad man tror eller tycker. Ett indexvärde under 40 är enligt SCB inte godkänt, gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre klassas det som mycket nöjd. Undersökningen är indelad i tre områden.

Skara som plats att leva på

Den första delen handlar om hur invånarna ser på Skara kommun som en plats att bo och leva på. Här landade Skara på ett indexvärde på 50, att jämföra med riket på 59. Här har frågorna handlat om vad man tror eller tycker om det kommersiella utbudet, kommunikationer, fritidsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, möjligheter till arbete, bostäder, trygghet och om man kan rekommendera Skara som kommun att bo i.

– Skara följer rikssnittet vad gäller hur nöjd man är med exempelvis kommunikationer och kulturevenemang. Däremot ser vi och får också som rekommendation från SCB att arbeta mer med bostadsfrågor och den upplevda tryggheten. Här måste vi in mer i vår statistik och se vilka det är som inte känner sig trygga. Vi får annan statistik som å andra sidan visar att antalet brott i Skara minskar, vilket ju borde bidra till att fler känner sig trygga, säger Johan Dahlström, controller.

Bedömningen av kommunens verksamheter

Den andra delen av undersökningen handlar om hur invånarna ser på kommunens verksamheter. Det handlar om vad man tror eller tycker om kommunens bemötande och tillgänglighet, vatten och avlopp, räddningstjänsten, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, renhållning och sophämtning, förskolan, gång- och cykelvägar, gator, vägar, grundskolan, miljöarbetet, gymnasieskolan, äldreomsorgen och stödet för utsatta personer.

Här får Skara ett indexvärde på 50, att jämföra med rikets 53. I Skara handlar det främst om att arbeta med att förbättra upplevda nöjdheten med äldreomsorgen, gator, vägar, miljöarbetet, gymnasieskolan och stödet för utsatta personer för att höja indexvärdet.

– Men även här finns det motstridig statistik. Socialstyrelsens undersökning som genomfördes förra året hos de äldre i kommunen visade att brukarna var mer nöjda med hemvård och särskilt boende. Det är inte så enkelt som att säga att det inte är bra, även om det givetvis alltid finns utrymme för förbättringar, säger Pernilla Magnusson, förvaltningschef för omsorgen.

Till Socialstyrelsens statistik

Räddningstjänsten brukar generellt sett få höga siffror i undersökningen, så även i år. Här landar Skara på ett indexvärde på 74, vilket är rafflande nära ”mycket nöjd”-nivån. Även fritidsmöjligheterna kommer väl ut i undersökningen och hamnar på ett index på 66, i jämförelse med riket som landar på 60. Kulturen upplevs också som bättre än riket, där Skara hamnar på 63 jämfört med rikets 61. Vatten och avlopp går mot den nedåtgående trenden för riket, där det i stället är en positiv uppåtgående trend. Här får Skara ett indexvärde på 83, jämfört med rikets 76.

- Vi behöver titta närmre på siffrorna som rör grundskolan, gymnasieskolan, äldreomsorgen, stödet för utsatta personer och kommunens miljöarbete eftersom vi får indexvärden under SCB:s godkända nivåer, säger Johan Dahlström.

Invånarnas inflytande och påverkan

Den tredje delen av undersökningen handlar om hur nöjd man som invånare är med sitt inflytande i kommunen. Här mäts områden som information, kontakt, förtroende och påverkan. Här hamnar Skara på ett indexvärde på 36, alltså under nivån för godkänt (40). Snittet för riket låg på 39. Under de sju år som Skara varit med i undersökningen har värdet aldrig varit över 40 och det har över tiden bara skett små förändringar.

Frågor som ställs här handlar om hur nöjd man är med insynen och sitt inflytande över kommunen. Det handlar också om hur nöjd man är med tillgången och tydligheten i kommunens information, möjligheten att påverka beslut och hur förtroendet ser ut för politiker och tjänstemän.

Inom delområdena kontakt och information hamnar Skara inom området för godkänt med indexvärden på 45 respektive 52. Inom påverkan hamnar Skara på 34 och förtroende på 37.

– Jämfört med de tidigare två åren har attityderna varit vikande inom samtliga frågeområden och det ser vi även är en nationell trend. Vi behöver främst förbättra oss inom områdena påverkan och förtroende och det är en nationell demokratifråga, avslutar Johan.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten