2019-12-18 09:12Pressmeddelande

Smartare parkering ger bättre parkeringssituation

null

Parkeringsplatser finns men de utnyttjas inte optimalt. Ändrade parkeringstider och ändrad användning kan därför komma i fråga för att ge ett smartare utnyttjande av parkeringsytorna. Det här är några av tankarna i kommunens nya parkeringsstrategi.

Skara kan idag anses vara välförsörjt med parkeringsytor. Det finns omkring 1800 platser att parkera på i det område som varit föremål för arbetet med parkeringsstratgin. Ändå ser vi att parkeringssituationen i allmänhet kan förbättras. Grundproblemet i centrala Skara kan sägas bestå i att de parkeringsytor som finns inte utnyttjas optimalt. Olika grupper, som exempelvis besökare, arbetstagare och boende, konkurrerar om samma parkeringsplatser. Därför är det viktigt med en tydlig prioritering av vilka målgrupper som bör ha tillgång till vilka parkeringsanläggningar. Ändrad användning och ändrade parkeringstider kan möjliggöra ett smartare utnyttjande av parkeringsplatserna. Den tekniska utvecklingen kommer också att ge nya möjligheter till att styra trafikflöden bättre och bli en faktor som succesivt ändrar hur vi rör oss.

Frågan om var och hur vi kan parkera handlar också om tillgänglighet och hur vi tänker oss att kommunen ska utvecklas som helhet. Framtiden kommer också att ställa än högre krav på mobilitet och hur vi nyttjar marken effektivt. Ändrade resmönster och en förtätning av staden på gåendes och cyklisters villkor har betydelse för en växande stad, där även god tillgänglighet för bil är en av förutsättningarna.

Analys men främst dialog bakom ny parkeringsstrategi

Kommunstyrelsen beslutade 2018 att påbörja arbetet med en parkeringsstrategi. I uppdraget ingick också att ta fram en tillhörande plan med åtgärder. Parkeringsstrategin och den tillhörande planen bygger på ett gediget förarbete med kunskapsinhämtning, analys och workshopar med fokusgrupper. Såväl fastighetsägare som verksamhetsutövare och allmänheten har fått komma med synpunkter. Strategin fastställdes av kommunfullmäktige i november 2020 (§ 141) och strax efter togs den tillhörande planen av kommunstyrelsen (§ 230).

Dokumenten som nu har klubbats anger riktningen, men de innebär inte slutet på dialogen med invånarna om parkeringsfrågan.

- Världen och våra vanor förändras i rask takt. Därför ska parkeringsstrategin vara ett levande och vägledande dokument, säger Malin Tell.

Vad innebär strategin för olika grupper?

Strategin innebär i grova drag att besöksparkeringsplatser kommer att prioriteras före arbetsplatsparkering i centrum. Det innebär att de som arbetar inne i Skara centrum kan få en längre väg från sin arbetsplats till en parkeringsplats. Däremot får personer som har ärenden inne i stan bättre tillgång till de centrala parkeringsplatserna och kan nyttja dessa längre än med dagens parkeringstider.

I samband med den fortsatta dialogen kommer boendes parkeringssituation att utredas vidare. Det långsiktiga målet för boende är att alla boende ska ha tillgång till en dedikerad parkeringsplats.

Kontaktpersoner

Malin Tell
Teamledare Planenheten
0511-320 23
malin.tell@skara.se

Anders Aubry
Planarkitekt
0511-325 55
andersdieter.aubry@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten