2024-06-28 11:15Pressmeddelande

Skolinspektionen har meddelat beslut efter tillsyn

Skolinspektionen kräver att kommunen vidtar åtgärder kring särskilt stöd, frånvaro och arbetsförlagt lärande vid Katedralskolan för att fullt ut uppfylla de lagkraven som skolan ska följa. Samtidigt ger inspektionen ”grönt ljus” för det förebyggande arbetet, ordningsregler och hantering av mobiltelefoner.

Under våren 2024 har Skolinspektionen genomfört en tillsyn av en av enheterna vid Katedralskolan som omfattar flera yrkesprogram. Tillsynen har varit inriktad på att skolan ska följa regler och lagar som finns gällande extra anpassningar och särskilt stöd, utredning av elevers frånvaro, arbetsplatsförlagt lärande, förebyggande arbete för att skapa studiero, ordningsregler samt hantering av mobiltelefoner.

- Enligt Skolinspektionen uppfyller vi kraven i det förebyggande arbetet kring studiero, ordningsregler samt hantering av mobiltelefoner. Men pekar på behov av förbättringar gällande beslutsfattande och utredningar kring elevers behov av särskilt stöd, utredning av frånvaro samt genomförande av arbetsplatsförlagt lärande, säger Elin Liljebäck Nilsson, förvaltningschef/skolchef.

Skara kommun har till slutet av november i år på sig att vidta åtgärder som gör att kommunen uppfyller samtliga krav.  

Utvecklingsarbete är på gång

Utifrån insikter som gjorts inför och under tillsynen har utvecklingsarbete startat upp eller är på väg att starta i och med läsårsstarten.

Vad gäller utredning och beslutfattande om särskilt stöd behöver skolan göra fler utredningar som ligger till grund för rektors beslut om åtgärdsprogram ska upprättas eller inte.

- Vi behöver stärka vår kapacitet för att möta krav och behov fullt ut. Glädjande i sammanhanget är att Skolinspektionen inte har något att invända mot kvaliteten i beslutade, aktiva åtgärdsprogram. Det innebär därmed att vi behöver skala upp och göra än mer av det vi redan gör, menar Elin.

Även vad gäller oroväckande frånvaro efterfrågar Skolinspektionen fler fördjupade utredningar i tidigare skede då en betydande andel elever har en hög frånvaro. Här pekar inspektionens bedömning även på behov av att säkerställa att upprättade rutiner efterlevs på ett likriktat sätt i alla led.

För att stärka arbetet med särskilt stöd och främja närvaro har elevhälsoteamet förstärkts med speciallärare under det gångna läsåret. Inför hösten förstärks det ytterligare genom utökning av rollerna speciallärare, specialpedagog och kurator. Under våren har även ett skolsocialt team startat upp vilket innebär ett närmare samarbete mellan skola och socialtjänst. Det förväntas bland annat bidra till att bryta ogynnsamma mönster i ett tidigare skede.

Etablera hållbara arbetssätt

Kommunfullmäktige har beslutat tillföra resurser för rollen samordnare samverkan skola och arbetsliv inklusive arbetsplatsförlagt lärande från och med år 2025. Med utgångspunkt i konstaterat behov görs bedömningen att förbättringsarbete behöver starta upp redan till läsårsstaren.

- Vi ser att vi behöver extern kompetens för att höja nivån, att utforma och etablera uthålliga arbetssätt kring arbetsplatsförlagt lärande och praktik inom gymnasieskolan. Vår nuvarande förmåga är uppenbart inte tillräcklig, konstaterar Elin.

- Avslutningsvis vill jag lyfta fram det positiva i att Skolinspektionen ser att det förebyggande arbetet för studiero ligger i linje med regelverket. Det stödjer vår bild av Katedralskolan som en lugn och trygg skola, avslutar Elin.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Elin Liljebäck Nilsson
Förvaltningschef (tillförordnad) Barn- och utbildningsförvaltningen
Elin Liljebäck Nilsson