2023-06-15 15:09Pressmeddelande

Skaras översiktsplan är antagen

En lyftkran lyfter en takstol.

När kommunfullmäktige på onsdagskvällen beslutade att anta översiktsplanen för Skara kommun i full enighet öppnades möjligheten för fortsatt tillväxt i Skaraborgs hjärta. Med översiktsplanen som grund blir det smidigare att ta fram detaljplaner eftersom grundarbetet redan är avklarat.

- Det här är en plan som tar sikte på tillväxt för hela Skara kommun där målet är att öka antalet invånare till 24 000 fram till 2040 och då behövs fler bostäder och nya verksamhetsområden för att kunna växa vidare, säger Gunilla Druve Jansson (C), Kommunstyrelsens ordförande.

En översiktsplan är som ett paraply som välver sig över andra mer specifika planer som tas fram i en kommun. Alla kommuner är skyldiga att ta fram en översiktsplan och den nu beslutade översiktsplanen 2040 ersätter en plan från 2005.  Däremot är de fördjupade översiktsplaner som tagit fram för exempelvis Varnhem fortfarande gällande.

Översiktsplanen reglerar mark- och vattenanvändningen i kommunen och pekar ut tänkbara områden för boende, rekreation och etableringar.

Inleddes med medborgardialog

Arbetet med översiktsplanen inleddes med en medborgardialog hösten 2020. Responsen blev stor och 300 förslag, idéer och synpunkter kom in. Dessa låg sedan till grund för det första förslaget till plan som presenterades genom ett samråd 2021. Även denna gång var responsen mycket stor. Över 200 synpunkter kom in på förslaget som sedan arbetades om och gick ut på granskning. Varje steg i processen ger ett mer konkret förslag och de synpunkter som lämnades in under granskningstiden vägdes sedan mot de synpunkter och ändringar som gjorts tidigare.

Att processen med att ta fram en översiktsplan innehåller så många steg beror på att det är ett mycket viktigt dokument som påverkar riktningen för kommunen under lång tid, och därför ska så många som möjligt också ha möjlighet att ta ställning till förslaget innan det beslutas på politisk väg.

Med beslutet i kommunfullmäktige öppnas nya möjligheter för tillväxt. Men i slutändan är det markägaren som kan avgöra vad som sker med marken. Det kan väcka idéer till nya möjligheter och det kan också bli så att kommunen vid någon tidpunkt kan vara intresserad av att köpa mark om det ses som viktigt för kommunens övergripande utveckling. Planen öppnar upp för utveckling och boende både i staden och på landet, även inom några sjönära områden i Valle.

- Det känns riktigt bra att översiktsplanen nu är antagen, vilket är en avgörande pusselbit för den tillväxtresa som Skara och Skaraborg nu befinner sig. Nu möjliggör vi en fortsatt positiv utveckling för hela Skara, säger Malin Tell, tillväxtchef i Skara kommun.   

Smidigare arbete med detaljplaner

Med översiktsplanen som grund blir det smidigare att ta fram detaljplaner eftersom grundarbetet redan är avklarat. Redan idag pågår arbetet med framtagande av tio detaljplaner och ett planprogram. Mestadels är det planer i eller i anslutning till Skara stad men det finns också tre mindre planer under framtagning i Varnhem. På nulägesdialogen i Varnhem i maj framkom en tydlig önskan om fler hyreslägenheter i tätorten. När man blir lite äldre och känner att villan blir betungande vill man ändå kunna bo kvar på sin favoritplats i världen. Det alternativet saknas i Varnhem idag. Hur vi tillsammans kan lösa behovet av hyreslägenheter i Varnhem är en fråga som kan bli föremål för dialog med Varnhemsborna framöver.

- Det känns jättebra att Skaras nya översiktsplan äntligen är i hamn. Det ligger ett gediget arbete bakom planen som vi inte hade lyckats åstadkomma om det inte vore för våra duktiga tjänstepersoner. Översiktsplanen är en digital produkt men skulle kunna ses som en tjock bok med ett mycket rikt innehåll av riktlinjer. Bland annat syftar den här översiktsplanens stadsvision om att Skara ska vara en hållbar kommun med många gröna värden och kopplingar, förklarar Mona Nilsson, planchef och stadsarkitekt, Skara kommun.

Planen finns här


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Utvecklingsledare, tf planchef
Malin Tell
Gunilla Druve Jansson
Kommunalråd (C)
Gunilla Druve Jansson
Planchef/stadsarkitekt
Mona Nilsson