2018-08-03 07:30Pressmeddelande

Skarabornas svar är viktiga när kommunen tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram

null

Under hösten 2018 tas en reviderad version av bostadsförsörjningsprogrammet fram. Nu efterlyser kommunen medborgarnas svar i en enkät som kommer att finnas på hemsidan under augusti. På kommunen hoppas man att så många som möjligt tar chansen att svara och därmed påverka processen.

Den första versionen av dokumentet antogs 2016. Det behöver nu revideras med de förändringar som hela tiden sker både i Skara kommun och omvärlden, och som påverkar tillgången på bostäder och nybyggnation. Programmet har tillkommit för att säkerställa och förbättra den sociala hållbarheten och ge människor förutsättningar för ett bättre boende.

Kommunfullmäktige i varje kommun ska enligt lag anta riktlinjer för hur man ämnar uppfylla det kommunala bostadsförsörjningsansvaret under varje mandatperiod. Detta dokument ska klargöra kommunens mål för såväl nyproduktion som utveckling av befintligt bestånd samt redovisa hur man tänker nå dessa. Programmet ska visa hur man tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål. Syftet enligt lagstiftaren är ”(…) att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.” (Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar).

I bostadsförsörjningsprogrammet ska kommunens bostadspolitiska ambitioner redovisas och konkretiseras i mål och åtgärder. Utgångspunkten för arbetet är Skaras vision 2025, samt en beskrivning av nuläge och utveckling beträffande befolkning och bostadsbestånd. Programmet ska identifiera och analysera viktiga behov och utmaningar i lokal och regional kontext.

Fokus på barn- och jämställdhetsperspektiv

– Inför höstens revidering av programmet kommer vi titta särskilt på bostäder för äldre, boendesegregering och ungdomars möjlighet till egen bostad. Programmet ska beskriva behov och förutsättningar för utsatta grupper, och beakta barn- och jämställdhetsperspektiven, säger stadsarkitekt Anders Kyrkander

Handlingsplanen för programmets genomförande ska ange lämplig utbyggnadsordning i kommunen med hänsyn till god samhällsekonomi och i samklang med utbyggnad av samhällsservice och infrastruktur. En strategisk utblick mot kommande programperiod kommer att finnas med, liksom riktlinjer för en strategisk markpolitik för nya bostäder. I det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet kommer också framgå hur kommunen lyckats uppnå de målsättningar som sattes upp i det föregående bostadsförsörjningsprogrammet.

Enkät och föreningsträffar

En viktig del i arbetet med att revidera programmet är att få in önskemål och synpunkter från Skaraborna och aktörer på bostadsmarknaden. En allmän enkät kommer under augusti månad att finnas på kommunens hemsida. På kommunen hoppas man att så många som möjligt tar chansen att svara och därmed påverka processen. Planarkitekt Anders Aubry är en av medarbetarna som arbetar med det nya bostadsförsörjningsprogrammet.

– Vi tror på att analyser och rapporter är bra, men att kommunikation är bättre för att förstå vad som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de bästa förutsättningarna för en attraktiv boendemiljö och att fler bostäder kan byggas, säger Anders Aubry.

Utöver den allmänna enkäten kommer arbetsgruppen att kontakta företagare, byggföretag, ungdomar, pensionärer och föreningar för att få in synpunkter och idéer om den framtida bostadssituationen i Skara.

Det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet kommer gälla för åren 2019-2022 och beräknas antas av kommunstyrelsen i december.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten