2020-12-17 10:40Pressmeddelande

Skara kommun växlar upp miljöarbetet med ny miljöplan

null

Skara kommun har tagit fram en ny miljöplan med ett stort antal konkreta miljöåtgärder för att minska kommunens egen miljö- och klimatpåverkan. Kommunen ansvarar för en mängd olika verksamheter och det återspeglas också i mångfalden av åtgärder, med allt från investeringar i laddstolpar till att inventera skyddsvärda träd.

Engagemanget kring den nya miljöplanen har varit stort och har skett genom en bred samverkan i förvaltningar och kommunala bolag. Generationsmålet är tydligt. Vi ska inte lämna någon miljöskuld till våra barn och barnbarn.

I miljöplanen har kommunen samlat de åtgärder som kommunen planerar att genomföra de närmsta åren för att nå kommunens beslutade miljömål. Den nya planen ersätter den tidigare planen som togs fram samtidigt som Miljöstrategin för några år sedan. I den nya planen finns de åtgärder som kommunen planerar att genomföra fram till 2025 för att nå de lokala såväl som de regionala och nationella miljömålen. Handlingsplanen är i likhet med miljöstrategin indelade i sex fokusområden och åtgärderna är framtagna för att genomföras av kommunen.

Det har varit ett brett deltagande i hela organisationen och det är representanter ute i verksamheterna som har varit med och tagit fram de åtgärder som ger störst miljöeffekt i deras egen verksamhet. De flesta åtgärderna ryms inom verksamheternas ordinarie uppdrag och budget. En del åtgärder kommer dock kräva extra finansiering för att kunna genomföras. Åtgärder som kommer kräva extra finansiering kommer att behandlas och beslutas som separata ärenden i respektive nämnd.

-Styrkan med miljöplanen är just den stora bredden på åtgärder, med allt från att sätta upp laddstolpar till att inventera skyddsvärda träd. Alla kommunala bolag och förvaltningar har varit med och tagit fram åtgärder, säger miljöstrateg Abbe Sahli.

Ett av de kommunala bolagen som har medverkat till planen är Centrumbostäder i Skara AB.

-Som kommunens bostadsbolag har vi en rad beröringspunkter med miljöplanen och den största beröringspunkten är energianvändningen i våra fastigheter. Klimatfrågan genomsyrar allt vi gör och att då ha en gemensam utgångspunkt är viktigt, säger David Pettersson, Vd för Centrumbostäder.

Skara kommun har just anslutit sig till Kommunernas klimatmål och även miljöplanen går hand i hand med övriga insatser som leder fram till ett mer hållbart samhälle.

-Den nya miljöplanen är ett steg i arbetet mot målet att Skara kommun ska vara fossilfri senast 2030. Det är bra att framtagandet av miljöplanen har skett genom en bred samverkan, det ökar möjligheten att åtgärderna kommer att genomföras, säger Lars Berg, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kontaktperson:
Abbe Sahli, miljöstrateg
Telefon 0511-321 67
E-post: abbe.sahli@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten