2024-05-16 12:28Pressmeddelande

Skara kommun inleder projekt som främjar pollinerare i tätorter

En man står i en park där en del av ytan består av klippt gräs, och en del är en ängslik miljö md blommor.Miljöstrateg Abbe Sahli vid en ängslik miljö i Skara

Skara kommun tar ett stort steg mot att gynna bin och andra pollinerare genom att lansera ett nytt projekt, med delfinansiering via Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA. Projektet fokuserar på att identifiera lämpliga områden för omställning samt att skapa strategier för att öka antalet pollinerare i och runt tätorterna.

- Vilda pollinerare och pollinering har stor betydelse för biologisk mångfald, fungerande ekosystem och livsmedelsförsörjningen. Därför är arbetet med att gynna vilda pollinerare även i och runt tätorterna väldigt viktigt, säger Lars Berg (C), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Hotet mot pollinerare på grund av minskade livsmiljöer och bristande föda under deras aktiva säsong har fått allt större uppmärksamhet på senare tid. För att tackla denna utmaning har kommunen beslutat att omvandla vissa delar av sina traditionellt kortklippta gräsytor till frodiga blomsterängar och i större utsträckning prioritera bivänliga växter, buskar och träd vid nyplantering.

- Över en tredjedel av Sveriges vilda bin är hotade på grund av den betydande minskningen av ängsmarker som har skett sedan förra seklet. Skara kommuns initiativ är därför viktigt för att bevara den biologiska mångfalden. Projektet fokuserar på att identifiera lämpliga områden för omställning samt att skapa strategier för att öka antalet pollinerare i och runt tätorterna, säger miljöstrateg Abbe Sahli.

Kommunen kommer genomföra följande åtgärder för att främja vilda pollinerare:

 

  1. Inventering och identifiering

En grundlig inventering av kommunens gräsmattor kommer att genomföras för att bestämma lämpliga områden för omställning. Dessutom ska passande blommande växter väljas för sådd eller plantering.

 

  1. Handlingsplan

En detaljerad handlingsplan kommer att utvecklas för att öka antalet pollinerare. Planen kommer att fokusera på att välja lämpliga växter och anpassa sig till markförhållanden.

 

  1. Provytor och omställning

Sex provytor kommer att skapas på olika platser i och runt tätorterna i kommunen för att omvandla kortklippta gräsytor till blomstrande ängslika miljöer. Denna omställning kommer att inkludera inplantering av fröer och pluggplantor för att öka tillgången på föda för pollinerarna.
 

Provytorna anläggs på följande platser:

  • Surbrunnsparken
  • Cirkulationsplatsen Malmgatan
  • Nya Badhusparkeringen (anläggs i höst)
  • Viktoriaparken (norr om sjön)
  • Klostersjön (2 platser)

 

  1. Allmänheten engageras

Slutligen kommer kommunen att aktivt informera allmänheten och privata markägare om hur de kan bidra till att främja pollinerare genom att integrera bivänliga växter på sina egna markområden.

 

Projektet finansernas till 50 procent genom Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Miljöstrateg
Abbe Sahli