2023-08-21 12:00Pressmeddelande

Skara kommun får 4,8 miljoner till nyanlända och flerspråkigas lärande

I höst påbörjar barn- och utbildningsförvaltningen ett treårigt utvecklingsarbete för att stärka kvalitén på utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Med stöd av Skolverket planeras riktade insatser för att skapa än bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse och goda kunskapsresultat för denna målgrupp. Alla insatser som genomförs kommer bidra till utveckling av hela Skaras skolverksamhet och gynna alla barn och elever. 

Skolverket har ett uppdrag från regeringen att genomföra olika insatser för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever ska få en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. De erbjuder stöd till kommuner som uppfyller vissa kriterier i förhållande till denna målgrupp.

Vid årsskiften kom ett erbjudande till barn- och utbildningsförvaltningen i Skara om en möjlighet till samarbete och stöd kring riktade insatser. Ett förarbete genomfördes under våren med nulägesanalys och identifiering av utvecklingsområden tillsammans med Skolverket. Nu står det klart att kommunen får 4,8 miljoner för att genomföra olika insatser.

- Alla barn, oavsett bakgrund och/eller särskilda behov, har rätt till en bra och likvärdig utbildning. Denna stöttning innebär att vi nu får en möjlighet att höja kompetensen och därmed kvalitén i vår verksamhet i alla led, säger Elin Liljebäck Nilsson som är förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Satsningen gäller alla skolformer, från förskola upp till vuxenutbildning. Det planeras vidareutbildning och kompetenshöjande insatser för personal samt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Det kommer också göras insatser inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, svenska som andraspråk samt förhållningssätt och bemötande kopplat till interkulturalitet och flerspråkighet.

- Vi har i Skara stor erfarenhet och kunskap om undervisning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Utifrån måluppfyllelsen i denna målgrupp ser vi dock att det finns ett behov av att ytterligare höja kompetensen och därmed kvaliteten i vår verksamhet, säger Elisabeth Oldin, verksamhetsutvecklare barn- och utbildningsförvaltningen.

De planerade insatserna är främst riktade mot en specifik grupp, men hela verksamheten gynnas av att kvalitén stärks i förvaltningen. Det skapar även än bättre förutsättningar för alla barn och elevers lärande och utveckling i Skara.

Den första insatsen i utvecklingsarbetet startades med en gemensam kompetensutvecklingsdag. All personal från förskola upp till vuxenutbildningen samt politiker från Barn- och utbildningsnämnden samlades och fick fördjupade ämnet systematiskt kvalitetsarbete.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Verksamhetsutvecklare Barn- och utbildningsförvaltningen
Elisabeth Oldin