2017-11-21 17:00Pressmeddelande

Skara avvecklar hem för ensamkommande barn och ungdomar

Omsorgsnämnden har beslutat att kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar ska avvecklas under 2018.
Antalet ensamkommande ungdomar till Sverige har minskat kraftigt och Skaras andel förväntas vara mycket låg framöver. Sedan tidigare har två hem avvecklats, dagens beslut innebär att också det tredje hemmet avvecklas. Ungefär 10 personal berörs av avvecklingen.

Det var en enig omsorgsnämnd som fattade beslut om att lägga ned samtliga HVB-hem, hem för vård och boende, i Skara kommun.

- Behovet av platser på HVB-hem är helt annorlunda i dag än för bara två år sedan, konstaterar Michael Karlsson (S), ordförande i nämnden.

I samband med den så kallade flyktingkrisen under hösten/vintern 2015 ökade mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar kraftigt. På mycket kort tid mångdubblades verksamheten. Skara kommun påbörjade sin verksamhet med att ta emot ensamkommande barn och unga 2010 då HVB Kosmos startade med åtta platser. Hösten 2015 anvisades Skara kommun 75 ensamkommande barn och unga och ytterligare två HVB-hem, Stjärnan och Vintergatan, startades. Antalet medarbetare ökade från 12 till 33 och antalet inskrivna ungdomar ökade från ca 20 till drygt 100.

I dag är situationen helt annorlunda. Dels är det färre flyktingar som kommer till Sverige, dels är fördelningsprincipen av ensamkommande barn och unga till kommunerna en annan. Enligt den senaste prognosen är det sannolikt att tre nya barn eller unga placeras i Skara under nästa år. I dag finns också en annan vårdform, stödboendeform, som är mindre personalkrävande än HVB-hemmen som ska tillhandahålla både vård och boende.

- När det gäller personal arbetar vi med att se över möjligheten för andra tjänster och omplaceringar i kommunen, men det kan bli aktuellt med uppsägningar, konstaterar Monica Johansson avdelningschef på individ- och familjeomsorgen.

Statens ersättningsnivåer till kommunen för verksamheten kring ensamkommande har sänkts mycket sedan juli i år. De prognosticerade kostnaderna för 2018 är cirka fem miljoner högre än intäkterna. Beslutet ger kommunen bättre förutsättningar att bedriva verksamhet under den ekonomiska ram som staten tillhandahåller kommunen. Beslutet innebär dock att Skara kommun framöver inte kommer att kunna tillhandahålla HVB-vård i egen regi, utan blir hänvisad till externa aktörer i de fall HVB-vård krävs. Avvecklingen kommer att ske skyndsamt, några få ungdomar finns kvar i HVB-vården och arbetet med att hitta alternativt boende till dem måste påbörjas omgående.

Kontaktpersoner


Michael Karlsson (S)

Ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070 626 93 69

Monica Johansson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0511-325 40

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef, omsorgsförvaltningen Direkttelefon 0511-323 53


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten