2017-05-11 11:10Pressmeddelande

Satsning på ökad internationalisering

null

Kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för ökad internationalisering. Strategin ska ge kraft och riktning åt det internationella arbetet i kommunen.

Globaliseringstrenden är stark och påverkar både internationellt, nationellt och lokalt. Sverige är en del av världen och även vi i Skara. Genom olika samarbeten med närliggande kommuner, med organisationer, i vårt näringsliv och genom EU-arbetet drar vi nytta av nya influenser.

För att ge kommunens arbete en riktning och en plan för när insatser ska göras har en strategi för ökad internationalisering tagits fram. Framtagningen av strategin är ett uppdrag från politiken och har tagits fram av de internationella samordnarna. En strategi ger förutom riktning också struktur och underlättar såväl målstyrning som uppföljning.

- Syftet med den internationella strategin är att ta tillvara på möjligheter och internationella kontakter för Skara så att vi på ett bra sätt kan ta oss an framtida utmaningar som gynnar vårt lokalsamhälle och de styrkor vi har, säger Isabelle Waldenvik, internationell samordnare.

Den innehåller tre prioriterade områden:

1. Internationella nätverk, kontakter och relationer

2. Omvärlds- och intressebevakning

3. Transnationella utvecklingsprojekt

- Vi har valt att lyfta fram ungdomar som en viktig målgrupp för arbetet eftersom skolutbyten når många och skapar långvariga relationer mellan människor och olika kulturer, säger Malin Tell, internationell samordnare.

I budget för 2017 finns 500 000 kr avsatta för att stödja internationell samverkan och utbyte, i syfte att genomföra den internationella strategins intentioner.

En handlingsplan för 2017 för strategins genomförande är också framtagen. Handlingsplanen innefattar också förslag på fördelning av budgeterade medel.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten