2018-10-12 10:00Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE: Så tycker de äldre om äldreomsorgen inom Skara kommun

I Skara får de äldre bra bemötande, både inom hemtjänsten och särskilt boende. Det framgår i brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen, som Socialstyrelsen gjort.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever verksamheten inom äldreomsorgen. Skaras resultat står sig bra jämfört med riket när det gäller den sammantagna nöjdheten både inom hemtjänsten och inom särskilt boende.

Goda resultat i bemötande, trygghet och förtroende

Inom hemtjänsten uppger 95 % att de får bra bemötande från personalen. De uppger också att de känner förtroende och generellt är nöjda med sin hemtjänst. Bemötande, trygghet och förtroende är grundbultar inom äldreomsorgen och även inom särskilt boende visar man fina siffror inom dessa områden. 93 % av brukarna uppger att de får bra bemötande från personalen och 83 % känner förtroende för personalen, vilket är en ökning med två procentenheter mot föregående år.

 - Det är glädjande att se att man upplever ett gott bemötande och känner förtroende för vår personal men oavsett dessa siffror så är det en liten försämring från föregående år. Brukarnas upplevelse inom de olika områdena ligger med i de utvecklingsområden som vi prioriterar och kommer att arbeta intensivt med, säger Anette Svensson Nordlander avdelningschef äldreomsorgen.

Förbättringsområden

- Trots att vi får så mycket som 95 % gällande bemötande hamnar vi i relation till andra kommuner sämre. Vi kommer alltid att sikta på 100 % och arbetet för att öka upplevelsen av bemötande och förtroende kommer ständigt att pågå, säger Pernilla Magnusson förvaltningschef omsorgsförvaltningen.

Ett förbättringsområde som identifierats gäller kunskap kring var man vänder sig med synpunkter och klagomål, där Skara kommun får något lägre betyg än snittet i riket.

Ett annat område ligger inom särskilt boende och gäller de sociala aktiviteterna. Detta var ett område man arbetade mycket med under 2017. Det genererade då goda resultat. I år har resultatet gott ned något och man kommer att ta ett omtag kring detta arbete för att förbättra upplevelsen av de sociala aktiviteterna.

- Jag tror att personalomsättningen under 2018 är en anledning till att siffrorna inom området gått ned något. I dagsläget har vi stabila personalgrupper som kommer att ta ett omtag kring de sociala aktiviteterna, säger Anette. 

Kontaktuppgifter

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
Tel. 0511-323 53

Anette Svensson Nordlander
Avdelningschef äldreomsorgen
Tel. 0511-326 51


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten