2021-01-12 12:00Pressmeddelande

Positiva trender att förvalta i medarbetarundersökningen

null

Skara kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning och nu har resultaten från 2020 års undersökning kommit. Svarsfrekvensen var 73 %, vilket betyder att lite drygt 1300 medarbetare tog möjligheten att svara på enkäten av totalt 1778. Resultaten visar återigen en tydligt positiv trend jämfört med den senaste undersökningen (2018).

– Vi ser positiva trender inom alla områden, sett till kommunens resultat som helhet. Främst handlar det om goda resultat inom ledarskap som i sin tur påverkar övriga områden som också fått bättre resultat än tidigare. Det är oerhört glädjande att vi kan se att våra insatser för att stötta kommunens ledare och chefer har gett ringar på vattnet, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Det finns en tydlig koppling mellan hur man upplever ledarskapet och andra frågor som ställs inom exempelvis organisation och struktur, arbetslaget och hur man själv upplever sig kunna påverka och utföra sitt arbete. Trots att pandemin har utsatt organisationen och medarbetarna för stora påfrestningar har de allra flesta svar förändrats i en positiv riktning. Man är också mer nöjd med Skara kommun som arbetsgivare jämfört med tidigare undersökning.

– Men vi ser självklart att det finns områden vi behöver utveckla och arbeta vidare med. Arbetsmiljö, hälsa och stress är områden där vi behöver bli bättre. 2020 har varit ett prövningens år, men ser vi resultaten mot bakgrund av pandemins effekter på våra medarbetare är det ändå klart positiva trender, fortsätter Gustaf.

En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Kommunen arbetar systematiskt med arbetsmiljö och en pusselbit i det systematiska arbetet är att varje medarbetare ska ha medarbetarsamtal med sin chef varje år.

– Vi ser att det finns medarbetare som svarat att de inte haft medarbetarsamtal, eller att de inte vet om de haft ett. Det är något man som medarbetare ska veta om man haft eller inte. Och alla ska ha medarbetarsamtal varje år. Här behöver vi kanske förtydliga kommunikationen mellan chef och medarbetare vad ett medarbetarsamtal är och när det är uppfyllt. Det är ju där man som medarbetare sätter mål för kommande år och följer upp föregående år. Det är ett strukturerat forum för dialog om bland annat sin utveckling och sin arbetsinsats, säger HR-chef Erica Boegård.

Dialogen och efterarbetet gör skillnaden

Undersökningen genomfördes under hösten 2020 som en webbenkät till alla tillsvidare- och månadsanställda oavsett om man vid tidpunkten var i tjänst, föräldraledig eller sjukskriven. Medarbetarundersökningen innehåller frågor inom områden som motivation, ledarskap och styrning. Resultatet kommer varje chef till del, som därefter presenterar det för sina medarbetare. Resultaten presenteras endast på gruppnivå för att säkerställa anonymiteten. Varje chef bestämmer i dialog tillsammans med sina medarbetare vad man upplever att gruppen kan behöva arbeta vidare med.

– Dialogen efter medarbetarundersökningen är kanske viktigare än själva undersökningen i sig, för även om resultatet utgör ett underlag är det efterarbetet som gör skillnaden. Vi tar med oss detta in i organisationen och måste också titta på hur vi tillsammans ska förvalta de positiva trenderna, avslutar Gustaf. 

Frågor om medarbetarundersökningen

Besvaras av HR-chef Erica Boegård, tel. 0511-320 21 eller via e-post erica.boegard@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten