2019-04-26 15:07Pressmeddelande

Politiker besökte skolor för dialogmöten

null

Under torsdag förmiddag besökte barn- och utbildningsnämnden kommunens grundskolor och Katedralskolan. Politikerna var indelade i grupper som alla besökte två skolor var. Detta var första gången på flera år som nämndens ledamöter på det här sättet mötte personal ute på skolorna, för att föra ett framåtsyftande samtal om det systematiska kvalitetsarbetet.

Temat var vårens fokusområde inom det systematiska kvalitetsarbetet ”Trygghet och studiero”. Under våren har både elevhälsans personal och rektorerna genom observationer och fokusintervjuer med elevgrupper tagit fram en bedömning av tryggheten i korridorerna och ute på rasterna, och också värderat studieron på lektionerna. Därefter har arbetslagen diskuterat de framtagna beskrivningarna och gjort sina bedömningar av vad som fungerar bra och vad som behöver förändras.

Efter detta var det så igår alltså dags att diskutera dessa mycket viktiga frågor med nämndens politiker. På den politiska sidan har det också väckts frågor och många tankar kring de beskrivningar som kommer från skolorna när det gäller arbetet med kränkningar och konflikthantering. Nu blev det tillfälle för ett välgörande samtal för att bedöma nuläget och diskutera eventuella utvecklingsåtgärder.

Fokusområdet ”Trygghet och studiero” följs upp med en gemensam redovisning vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj, då även förskolans situation kommer att belysas.

------------------------------------

Bildtext:

Bilden är tagen på Katedralskolan och de personer som är med på bilden är (från vänster):

Cristina Skoglund, skolkurator

Cathrine Knapasjö, specialpedagog

Maria Lans, rektor

Niklas Karlsson, rektor

Petra Björk, rektor

Thomas Edlund, rektor

Lotta Grönlund Plöen (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Suzanne Johansson (C), ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Magnus Gunnarsson (MP), ledamot i barn- och utbildningsnämnden


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten