2016-05-25 11:29Pressmeddelande

Planera långsiktigt - agera snabbt

null

PRESSMEDDELANDE

Skara kommun vill möjliggöra ett gott liv åt alla invånare, både idag och på längre sikt. Det är det främsta målet för kommunens verksamheter.

Kommunen strävar mot ett hållbart samhälle för miljö, ekonomi som människor. Inte sällan handlar detta om att väga olika perspektiv mot varandra. Ofta krävs snabba beslut. Men snabba beslut behöver vila på långsiktighet om det ska bli hållbart.

Nyligen antog kommunfullmäktige fem dokument som kommer att påverka samhällsplaneringen och våra dagliga liv både på nära och lång sikt:

 • Bostadsförsörjningsprogram
 • Landsbygdstrategi
 • Näringslivsstrategi
 • Cykelstrategi
 • Vatten -och avloppsplan (VA-plan)

Strategierna berör frågor som är viktiga för samhällsbygget och där vi behöver klargöra riktningen framåt. De har tagits fram genom samråd eller dialogmöten och varit ute på remiss hos berörda som har fått tycka till om innehållet.

- De fem strategier och planer som kommunfullmäktige har antagit gör att vi klarar att kombinera de nödvändiga snabba besluten med långsiktighet, hållbarhet och kvalitet, säger utvecklingschef Åsa Jellinek.

Bostadsförsörjningsprogram

Programmet har tillkommit för att säkerställa och förbättra den sociala hållbarheten och ge människor förutsättningar för ett bättre boende. Behoven för äldre, unga vuxna, nyanlända, personer med särskilda behov och nya skaraborgare omnämns särskilt.

Mål för bostadsförsörjningen i Skara kommun 2016-2018

 • Hög kvalitet och tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet
 • God planberedskap för alla typer av upplåtelseformer
 • Privata aktörer bygger bostäder i Skara
 • Alla bostadssociala grupper får möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden
 • Skaraborgs kommuner samverkar kring bostadsförsörjning
 • Skara är en attraktiv boendekommun där det finns stort utbud av valmöjligheter och boenden med olika karaktär

Landsbygdsstrategi

Strategin har tagits fram för att visa på hela kommunens betydelse för framtiden – relationen mellan staden, landet och mitt emellan. Strategins syfte är att sätta upp mål för de utvecklingsinsatser som behövs specifikt på landsbygden.

Mål för landsbygdsutvecklingen i Skara kommun 2016-2020

 • Arbeta för att alla övergripande kommunala beslut är landsbygdssäkrade.
 • Främja ett öppet samhälle där mångfalden välkomnas på landsbygden och där kvinnor och män, gamla som unga, oavsett härkomst har likvärdiga förutsättningar att bo, verka och leva och samma möjligheter till utveckling och ett rikt liv.
 • Att politiker och tjänstemän har väl fungerande och regelbundna kontakter med allmänheten och aktörerna på landsbygden.
 • Uppmuntra och möjliggöra för byggnation av olika boendeformer på landsbygden.
 • Stärka positionen som centrum för utbildning- och utvecklingsinsatser för de gröna näringarna.
 • Värna om ett rikt varierat landskap och en ökad biologisk mångfald.
 • Tydliggöra de lokala ekosystemtjänsternas värde i kommunens fortsatta utveckling.
 • Invånare och besökare ska ha tillgång till så konkurrenskraftiga digitala tjänster som möjligt, samt att 90 % av hushållen i Skara kommun har tillgång till/ska kunna beställa bredband med en kapacitet om minst 100 Mbits/s år 2020.
 • Arbeta för att kvinnor och män, pojkar och flickor som bor på landsbygden kan resa hållbart genom ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för cyklister.
 • Den kommunala vägplanen hålls uppdaterad och ligger till grund för dialog och åtgärder i Skara kommun.

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategins övergripande mål handlar om fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning i kommunen. Genom dialog och samverkan mellan näringslivet och kommunen finns förutsättningar för att stärka till exempel kompetensförsörjning och utbildning.

Mål för näringslivsarbetet i Skara kommun 2016-2020

 • Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning
 • Fler nystartade företag
 • Höjd utbildningsnivå
 • En attraktiv kommun
 • Sveriges bästa dialog mellan kommun och näringsliv

Cykelstrategi

Cykel är viktigt för Skara på många sätt: folkhälsa, miljö, utbildning (cykelgymnasium) och besöksnäring (stora cykeltävlingar).Tanken med cykelstrategin är också att hitta och prioritera åtgärder som gör att fler väljer cykeln.Det är ett underlag för framtida investeringar i infrastrukturen. Strategin sätter även in Skara kommun i ett vidare perspektiv med mål om att skapa förutsättningar för cykelturism i kommunen som en del av en större region. Strategin har ett tjugoårsperspektiv.

Mål för cykelsatsningarna i Skara kommun i ett tjugoårsperspektiv

 • Cykelinfrastrukturen ska vara nytänkande och av god kvalitet.
 • En ökad andel av de korta vardagstransporterna inom tätorter sker med cykel.
 • Det ska vara tryggt och säkert att cykla.
 • Skapa förutsättningar för arbetspendling med cykel mellan Skaras tätorter.
 • Skapa förutsättningar för en cykelturism över kommungränser och mot kontinenten.
 • Skapa förutsättningar för motions- och rekreationscykling
 • Användandet av cyklar i kommunens organisation ska öka.

Vatten- och avloppsplan (VA-plan)

Skara kommun arbetar med vatten- och avloppsplanering utifrån den vägledning som Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten ger kommunerna. En VA-policy som innehåller strategiska vägval, riktlinjer och prioriteringsgrunder antogs i december 2015. Den följs nu upp av en VA-plan med rutiner och handlingsplaner som används parallellt med kommunens löpande arbete med VA-frågor.

De vatten- och avloppssystem som byggs och drivs i kommunen påverkar i hög grad förutsättningarna för att nå en hållbar samhällsutveckling. Det gäller bland annat förvaltning av mark- och vattenresurser, smittskydd, hushållning med växtnäringsämnen samt offentlig och privat ekonomi.

VA-planen är ett led i arbetet med att uppnå de regionala och nationella miljökvalitetsmålen:

 • Ingen övergödning
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Levande sjöar och vattendrag
 • God bebyggd miljö

Kontaktpersoner

Åsa Jellinek, utvecklingschef
Övergripande frågor om strategierna, bostadsförsörjningsprogrammet
Telefon 0511- 324 37

Anders Kyrkander, stadsarkitekt
Bostadsförsörjningsprogrammet
Telefon 0511-325 58

Ulf Lindén, näringslivsutvecklare
Landsbygdstrategi
Telefon 0511-326 96

Anna Sundbom, näringslivschef
Näringslivsstrategi
Telefon 0511-320 06

Erik Alnemar, planarkitekt
Cykelstrategi
Telefon 0511-325 55

Christina Marmolin, miljöchef
VA-plan
Telefon 0511-324 51


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten