2017-11-21 17:00Pressmeddelande

Placeringar och volymökningar gör att Omsorgsnämnden går mot minus

Omsorgsnämnden går mot ett prognostiserat underskott på 16,7 miljoner kronor med anledning av bland annat placeringar av barn och unga samt volymökningar inom äldreomsorgen. 

- Vi har en prognos som visar att behovet av omsorgsnämndens verksamhet överstiger budgeten, säger Michael Karlsson (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Största anledningen till de höga verksamhetskostnaderna står att finna i individ och familjeomsorgen. Bland annat handlar det om höga placeringskostnader, både av barn och unga och personer med socialpsykiatriska problem. Prognosen för integrationsverksamheten ser fortsatt osäker ut och det pågår ett arbete i förvaltningen för att anpassa verksamheten utifrån lägre ersättningar.

-Vi har höga placeringskostnader på individ- och familjeomsorgen. Dels handlar det om dyra placering av vuxna med socialpsykiatriska problem och skyddsplaceringar för våld i nära relation, förklarar förvaltningschef Pernilla Magnusson.

Under våren 2017 öppnade kommunen ”Röda huset”, där personer med beroendesjukdomar och psykisk ohälsa kan få möjlighet att hyra en lägenhet. Bostadsbristen slår hårt mot denna målgrupp och för att undvika kostsamma placeringar skapade kommunen den här möjligheten. Röda huset är en del i den åtgärdsplan som omsorgsnämnden antog i juni i år. Där går det att läsa om ett mer långsiktigt arbete för att komma i ekonomisk balans. Vissa av de åtgärder som presenteras i planen är kortsiktiga, men syftet med planen är att påverka ekonomin långsiktigt och hållbart. Enligt planen ska förvaltningen bland annat arbeta med att rekrytera, utbilda och behålla egna familjehem för att undvika dyra placeringar i konsulentledda familjehem, effektivare planering inom hemvården och systematiskt uppföljning av beslut inom personlig assistans.

Inom äldreomsorgen redovisar förvaltningen ett underskott på drygt 5 miljoner kronor. En av anledningarna är volymökningar inom hemvården.

-Inom hemvården har antalet beviljade timmar ökat med 4 200 timmar i jämförelse med 2016. De två senaste månaderna har antalet timmar ökat med cirka 1 500 timmar, säger förvaltningschef Pernilla Magnusson.

I början av året hade förvaltningen höga sjukskrivningskostnader och ett förändrat regelverk innebar ökade kostnader för utförsäkrade medarbetare som kommunen betalade under 180 dagar. Under året har förvaltningen arbetat aktivt med rehabilitering för att sänka sjukfrånvaron genom bland annat regelbundna personaluppföljningar och system som ska underlätta för chefer i rehabiliteringsarbetet.

-Under året har vi arbetat aktivt med att sänka antalet sjukskrivningar och detta kommer vi fortsätta arbeta med framöver. Vi kan se att det arbete vi gör ger resultat, förklarar Pernilla Magnusson.

Personlig assistans redovisar ett prognostiserat underskott på drygt 4 miljoner kronor och detta är en ökning från 2016. Den främsta anledningen till detta är att antalet beviljade och utförda timmar ligger högre än de timmar som Försäkringskassan ersätter. 

Kontaktpersoner

Michael Karlsson (S)

Ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070 626 93 69

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef, omsorgsförvaltningen
Telefon 0511-323 53


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten