2016-10-25 10:01Pressmeddelande

Översynen av barn- och utbildningsförvaltningens ledningsorganisation klar

Skara kommun har under den gånga månaden, med hjälp av en konsult, genomfört en översyn av ledningsorganisationen i barn- och utbildningsförvaltningen. Idag presenteras resultatet av utredningen som visar att det i förvaltningen finns god kompetens och ett stort engagemang men att arbetsbelastningen är hög och att inte tillräcklig tid ägnas åt ett långsiktigt och framåtsyftande arbete.

Kommundirektören initierade uppdraget att genomföra en översyn av ledningsorganisationen i barn- och utbildningsförvaltningen under september och oktober. Syftet har varit att utreda förutsättningarna för ledningsorganisationen att motsvara de krav som ställs på förvaltningen vad gäller genomförande av mål, inriktning och uppdrag samt att säkerställa att det i förvaltningen råder en god arbetsmiljö. Översynen har genomförts genom intervjuer med samtliga chefer och personal på barn- och utbildningskontoret samt representanter för facken i förvaltningssamverkansgruppen. Översynen har genomförts av Ove Johansson, före detta kommunchef i Grästorp kommun, som nu också går in som tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen fram till årsskiftet.

Övergripande iakttagelser är att det i förvaltningen finns mycket god kompetens, stort engagemang och vilja att utveckla verksamheten. Det råder dock oklarheter kring målbilder och strategier och att förvaltningens ledning inte fungerar tillfredsställande.

- Barn- och utbildningsförvaltningen har ett gott utgångsläge vad gäller kompetens och engagemang. Nu gäller det att så fort som möjligt sätta in åtgärder för att skapa en bättre ledningsstruktur och att tydliggöra roller och ansvar och därmed förbättra arbetsmiljön, säger Ove Johansson, t f förvaltningschef.

Cheferna i förvaltningen upplever hög arbetsbelastning och att inte tillräcklig tid ägnas åt det långsiktiga framåtsyftande arbetet. Personalen på barn- och utbildningskontoret upplever att de har stimulerande arbetsuppgifter men att deras uppdrag inte kopplas ihop med övriga ledningsorganisationen. De fackliga företrädarna pekar på att dialogen brister med arbetsgivaren och att inte frågor tas om hand på rätt sätt.

Slutsatserna är att flera åtgärder behöver sättas in för att få en väl fungerande förvaltningsledning, skapa rimliga villkor för chefernas arbetssituation, utveckla samverkan med de fackliga företrädarna och att ledningsorganisationen blir handlingsorienterad och långsiktig. Slutligen ska kommunikationen utvecklas både inom förvaltningen och i relation till elever, föräldrar och allmänheten.

- Nu är det viktigt att sätta fokus på dem vi är till för, våra elever, och att personalen och chefer får stöd att nå goda resultat. Verksamheten ska präglas av öppenhet och dialog, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten