2020-04-22 14:15Pressmeddelande

Översiktsplan blir vägledande för decennier framåt

null

Skaras nuvarande översiktsplan kom 2005. Nu har arbetet påbörjats med att ta fram en ny. Planen blir vägledande för markanvändningen i kommunen för flera decennier framåt. Allmänheten får flera tillfällen att komma med synpunkter innan beslutet tas.

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna. Den hanterar all mark och fastigheter i kommunen och föreslår en markanvändning. Det kan vara att fortsätta med pågående markanvändning, t ex bostadsområde, stadskärna eller industriområde, men det kan också vara att föreslå övergripande förändringar. Till exempel kan ett skogsområde pekas ut som ett framtida industri- eller bostadsområde.

Planen ska också ange hur centralorten Skara jämte de mindre tätorterna och landsbygden ska utvecklas.

- För dem som vill bygga nytt bostadshus på en egen avstyckad tomt på landsbygden kan översiktsplanen få stor betydelse. Det kan vara avgörande för om det går att bevilja förhandsbesked och bygglov eller inte, säger planarkitekt Axel Demker, som är projektledare för den nya översiktsplanen.

Olika nivåer

Översiktsplanen är den mest övergripande av de planer och beslut som påverkar vad som får byggas och hur marken får användas. Den lägsta och mest konkreta formen är bygglovet.

- I bygglovet kontrolleras att bebyggelsen till exempel har en färgsättning som är anpassad till områdets karaktär, eller att rätt dimension på bärande konstruktion används, säger Axel Demker.

I samklang

Kommunens gällande översiktsplan är från 2005 och är i stora delar inaktuell. Vad som däremot fortfarande är styrande och kommer att påverka även den nya översiktsplanen är nationell lagstiftning och olika former av reservat och skydd som staten har beslutat om. Kommunens politiker kan ange en inriktning för hur man vill att kommunen ska utvecklas, men det måste ske i samklang med de statliga anspråk och den nationella lagstiftning som finns. Kommunen har också en del egna dokument och strategier, till exempel Bostadsförsörjningsprogrammet, som blir ett av många underlag till översiktsplanen.

- Det första steget när vi ska ta fram en ny översiktsplan är att påbörja en dialog med både politiker och kommuninvånare om planens inriktning. Vi kommer att påbörja detta arbete under våren, men gå ut mer till allmänheten under hösten, säger tf planchef Malin Tell.

Allmänheten får säga sitt

Under hösten börjar också arbetet med att ta fram en samrådsversion av översiktsplanen. Samrådsversionen ska ställas ut på samråd och skickas ut till myndigheter och andra intressenter för att få synpunkter. Även allmänheten får lämna synpunkter på samrådsversionen. När samrådet är avslutat arbetar kommunen vidare med översiktsplanen utifrån de synpunkter som kommit in. Tanken är att en färdig och antagen översiktsplan ska finnas på plats 2022 eller senast 2023.

Kontakt

Axel Demker, planarkitekt
Telefon 0511-320 23

Malin Tell, tf planchef
Telefon 0511-320 67


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten