2022-11-17 12:19Pressmeddelande

Översiktsplan 2040 på granskning

Kommunstyrelsens presidium flankerade av kommundirektör och tjänstepersoner.Kommunstyrelsens presidium flankerade av kommundirektör och tjänstepersoner.

Arbetet med översiktsplanen går in i sin sista fas. Efter medborgardialog 2020 och samråd 2021/2022 är det dags för en granskningsperiod innan planen slutligen hamnar på kommunfullmäktiges bord för beslut. Alla invånare och verksamma i Skara har möjlighet att tycka till om det nya förslaget under perioden 21 november - 20 januari. 

 

En översiktsplan berör alla och dialog har varit en ledstjärna i processen med planen. Arbetet med översiktsplanen har pågått sedan år 2020 och består av flera steg. I den första omgången hösten 2020 inbjöd kommunen alla invånare till medborgardialog. Människor uppmuntrades att komma med idéer och berätta vad man vill förändra och vilka värden man vill bevara i mark- och vattenanvändningen i kommunen i framtiden. Responsen blev mycket god och över trehundra förslag och synpunkter kom in. Dessa viktades mot varandra och mot rådande planer, lagar och andra hänsyn. Det resulterade i ett förslag som gick ut på samråd i november 2022. Även denna gång var genomslaget stort och lika många synpunkter kom in från invånare, företagare samt grannkommuner och statliga myndigheter, som givits tillfälle att yttra sig. Efter ett omfattande arbete med att revidera planförslaget med de nya inspelen kan kommunen nu presentera ett förslag för granskning. Denna gång är det själva planen man tycker till om och synpunkterna som lämnas behöver vara mer underbyggda för att beaktas i förslaget. Detta av hänsyn till alla synpunkter som kommit in tidigare i processen.

- Härligt att översiktsplanen äntligen är ute på granskning! Efter mycket arbete från många inblandade så är vi nu ett steg närmare antagande. Skaras nya översiktsplan visar var nya bostäder och verksamheter kan byggas fram till 2040. Den visar riktningen framåt i den fysiska planeringen och hållbara utvecklingen, säger planchef och stadsarkitekt Mona Nilsson.

- Bra att Skara nu får en aktuell översiktsplan som ger oss möjlighet att planera vidare för tillväxt och utveckling av vår kommun som ligger i hjärtat av Skaraborg, säger Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Vad är det som är nytt i granskningsversionen?

Planen har revideras på en rad punkter efter samrådet. Några exempel:

 

  • Skaraberg - förtätningen av bebyggelsen utgår
  • Ardala - ett planerat bostadsområde reserveras som fritidsområde
  • LIS-områden - beskrivning och utbredning av sjönära lägen har omarbetats
  • Ljungstorp - större tydlighet samt ändrade gränser för föreslagna bostadsområden har lagts in
  • Området norr om väg 49 förbi Skara (Brogårdsleden) -  ett område för bostadsbyggande har tagits bort

 

Utställning och öppet hus i Skara Stadshus

Planen kommer att finnas tillgänglig digitalt. Under perioden blir det flera tillfällen att träffas såväl fysiskt som digitalt för att diskutera planens innehåll. Den 27 november (1:a Advent) kl 13-16 anordnas öppet hus i Skara Stadshus med planarkitekter, utvecklare och politiker på plats. En digital guidning i planen kommer att läggas på hemsidan och det planeras också digitala dialogmöten. I slutet av granskningsperioden planeras en fysisk träff i kommunens östra del.

 

På bilden från vänster: Kommundirektör Linda Esseholt Hermansson, oppositionsråd Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande Gunilla Druve Jansson (C ), vice ordförande Per-Åke Pettersson (S), planarkitekt Anders Aubry och planchef/stadsarkitekt Mona Nilsson.

 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.