2020-11-17 11:09Pressmeddelande

Ökat fokus på barn och unga i nya folkhälsostrategin

null

Ofta förknippar vi folkhälsa med den fysiska hälsan, men begreppet är stort och omfattar många delar av våra liv. Folkhälsoperspektivet ska genomsyra all verksamhet i Skara kommun. I Skaras nya folkhälsostrategi finns ett ökat fokus på barns och ungdomars hälsa och inflytande.

I slutet av oktober tog kommunfullmäktige beslut om en ny folkhälsostrategi för Skara kommun. En av nyheterna i strategin är ett fokus på att skapa tillit, trygghet och samhörighet i samhället. Detta ska exempelvis ske genom att stärka ungdomars möjligheter till påverkan och inflytande. Strategin tar bland annat sin utgångspunkt i barnkonventionen som nu är lag och i de globala målen för hållbar utveckling som tillkommit sedan den förra strategin. Kommunstyrelsen har också tagit beslut om ett kommunöverskridande samverkansarbete där målsättningen är att stärka barns rättigheter och skapa goda uppväxtvillkor. 

- Vi vill visa att det är meningsfullt att påverka. Skara är en bra plats att bo på och det finns goda möjligheter för ungdomar att göra sina röster hörda. Vi är intresserade och lyssnar gärna, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

I somras testade kommunen att ta emot feriepraktikanter, så kallade Unga kommunutvecklare, med fokus på demokratifrågor. Konceptet kommer att utvecklas under sommaren 2021, med tydliga temaområden kopplade till demokrati och delaktighet.

En satsning för att skapa möjlighet för barn och elever att hitta glädjen i rörelse har också inletts. Målet är att det ska vara lustfyllt och naturligt att röra på sig inom Skaras skolor, fritidshem och förskolor. Flera aktiviteter har redan dragit igång, exempelvis miniröris och rörelsepauser på förskolorna. Alla aktiviteter syftar till attbarnen och ungdomarna ska våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiva under hela livet.

Eftersom folkhälsoarbetet är ett långsiktigt arbete är det mycket som känns igen i den nya strategin. Men även dessa delar är viktiga att ha med.

- Strategin är ett samlat dokument och ger en samsyn kring frågorna som berör många verksamheter i en kommun. Genom strategin kan vi alla dra åt samma håll och får en inriktning att jobba vidare mot, säger folkhälsostrateg Karin Skagelin.

Folkhälsostrategin anger riktningen för det folkhälsoarbete som ska bedrivas. Den prioriterar de mest angelägna områdena att arbeta med de kommande åren. Detta för att kunna utforma insatser där det finns störst behov. De inriktningar som är framtagna i folkhälsostrategin är kopplade till Skara kommuns Vision 2025, utifrån ett folkhälsoperspektiv för en socialt hållbar samhällsutveckling. De tre huvudområdena är

  • Jämlika, jämställda och goda levnadsvanor och livsvillkor
  • God samhörighet och tillit mellan människor och till samhället
  • Fullföljda studier - barn och unga ska ha förutsättningar för ett gott liv

En handlingsplan är också på gång och kommer att beslutas av kommunstyrelsen i vår.

- Planen ska visa på konkreta insatser. Den kommer exempelvis att innehålla insatser som är kopplade till möjligheterna till fysiskt aktivitet. Det blir också insatser för suicidprevention och för demokratifrämjande insatser, avslutar Karin Skagelin.

Kontaktperson

Karin Skagelin, folkhälsostrateg
Telefon 0511-324 79
Karin.skagelin@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten