2023-10-09 13:48Pressmeddelande

Ny plan för vindbruk i Skara

Ny vindkraftsplan

Skara kommun har beslutat att ta fram en ny vindbruksplan som ska peka på lämpliga områden för vindenergi i kommunen. Detta eftersom behovet av el och effekt är snabbt stigande i Västra Götaland och avgörande för att klara den omställning som nu har tagit fart.

Sedan Skara kommun tog fram sin senaste plan för vindkraft har förutsättningarna förändrats. Ny teknikutveckling har skett, behovet av el har blivit tydligare och elektrifieringen är verkligen igång genom exempelvis elbilar och nya industrier i vårt närområde.

Planen, som kommer att fungera som ett komplement till översiktsplanen, ska leda fram till vilka områden som är lämpliga att sätta upp vindkraftverk - var det blåser bra och var det finns minst intressekonflikter. Planen kommer att ta hänsyn till så väl vind- och markförhållanden som påverkan på landskapsbilden t.ex. kulturhistoriskt värdefulla områden, känslig naturmiljö och andra riksintressen.

- Vi behöver i Skara och Skaraborg bli mer självförsörjande på el för att klara den gröna omställningen. Vindkraft kommer att ha en stor roll i den omställningen, samtidigt som det finns utmaningar när det gäller var och hur utbyggnaden ska ske. Vindkraftsplanen ska ta fram förutsättningar och spelregler för lokalt producerad vindkraft.  Planen kommer att vara ett viktigt underlag både för de som vill investera i vindkraft och för politiska beslut, säger Lars Berg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Skara kommun.

Samråd under 2024

Arbetet med planen kommer att pågå under hösten och under våren 2024 går den ut på samråd där allmänheten har möjlighet att tycka till om den.

Hela projektet med planen är en del av ett regionalt hållbarhetsinitiativ. Med stöd från Västra Götalandsregionen finns ”Elektrifieringsresan” med syfte att bidra till både lokal och regional utveckling. Förutom att Skara ingår finns ytterligare initiativ och intresse i bland annat Vara, Lidköping och Mariestad. 

- Elektrifieringsresan skapar nu ytterligare samverkan med god effekt. Från Fyrbodal i nordväst till Sjuhärad i syd samt med flera dialoger i Skaraborg ökar medvetenheten om nyttan för välfärd, jobb och klimat tack vare att kraftsamling elektrifiering bidrar till att reducera användning av fossil energi, säger Magnus Kuschel som är del av processledningen från Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park, och fortsätter:

- Med hjälp av förankring bland förtroendevalda, där det lokala energisystemet spelar en allt viktigare roll, känns det verkligen betydelsefullt att göra dessa insatser. Konkret behöver vi, innan 2030, bli mer resilienta och öka den lokala försörjningsgraden med hjälp av förnybar el för att nå fossiloberoende.

 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Plan- och byggstrateg
Axel Demker