2018-05-02 10:30Pressmeddelande

Nu släpps Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

null

Den 2 maj släpps Insikt, Sveriges kommuners och landstings, (SKL), senaste servicemätning av myndighetsutövning. Resultatet visar på en fortsatt god nivå i Skara kommun.

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.

En enkät skickas till företagskunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I årets undersökning ligger Skara på en fortsatt god nivå och har ökat något i rakningen till 87 (89) bland de deltagande 171 kommunerna. I NKI (nöjd-kund-index) räknat har Skara kommun gått från 70 till 71.

Undersökningen är en av flera som görs för att ta pulsen på företagsklimatet. Kommunen jobbar kontinuerligt på såväl lokal som regional nivå med näringslivsfrågor och upplevelsen av en god myndighetsutövning.

Kontaktperson:

Anna Sundbom, näringslivschef
Telefon 0511-32 006


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten