2017-08-25 07:50Pressmeddelande

Nu gör vi medborgarundersökningen årligen

null

SCB erbjuder varje år Sveriges kommuner att köpa in en medborgarundersökning. Invånarna får svara på frågor om vad tycker om platsen de bor på, vad de tycker om kommunens service och hur de upplever sin möjlighet att påverka. 1200 enkäter har nu skickats ut till slumpvis utvalda invånare i Skara kommun.

Skara kommun ska tillgodose invånarnas behov och ge god service i livets många skeden. Vårt högsta mål är att ge förutsättningar för det goda livet i staden, på landet och mittemellan. För att lyckas med uppgiften är det viktigt att veta hur våra invånare ser på Skara kommun.

- Medborgarundersökningen är ett bra hjälpmedel, för oss som kommun och för våra medarbetare, för att se vad våra invånare sätter värde på och vad vi kan förbättra, säger tf kommundirektör Kjell-Ove Karlsson.

Skara kommun har tidigare beställt medborgarundersökningen med några års mellanrum, men nu kommer undersökningen att göras årligen och på ett tydligare sätt ingå i kommunens kvalitetsarbete. I december redovisar SCB resultatet av årets medborgarundersökning.

Vi jobbar med boende och trygghetsfrågor

Tidigare undersökningar har visat att boende och upplevd trygghet är områden som engagerar våra invånare. Skara kommun har prioriterat insatser inom dessa områden.

  • Vi har släppt fler småhustomter och planlägger för nya bostadsområden.
  • Hyreslägenheter uppförs på fastigheten Rådhuset 1.
  • Vi har byggt ett LSS-boende
  • Vi jobbar med medborgarlöften tillsammans med polisen. Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Vi genomför åtgärder med utgångspunkt i cykelstrategin som har fokus på att skapa öppnare och ljusare gång- och cykelvägar genom att sätta upp belysning och röja träd och sly.
  • Vi planerar för en total omgestaltning av stationsområdet.
  • En tryggare och snyggare rondell har anlagts vid Viktoriaskolan och ny belysning har satts upp.
  • Odlingslotter med gemensam grillplats har anlagts på den gamla Skaravallen

Utöver dessa punkter planeras för eller arbetas också med

  • Omgestaltning av infarten till Hötorget
  • Fyra belysta hundrastgårdar: i Varnhem, Axvall samt i Skara på Hindsbo, och Skaraberg.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten