2018-06-30 08:34Pressmeddelande

Nu blir det trevligare och tryggare att vistas på Vilanområdet

null

2017 fick Plan- och byggenheten i uppdrag att se över hur upplevelsen av Vilanområdet kan förbättras på olika sätt. I sommar genomförs den första etappen i omgestaltningen av området.

Nu påbörjas anläggandet av ett torg som kommer att ligga mellan ishallen, idrottshallen och parkeringsplatsen. Även belysningen längs med gång- och cykelvägen kommer att förbättras. Senare i höst påbörjas arbetet med att öka möjligheten att gå och cykla mellan parkeringsytorna.

- Målet för omgestaltningen är att förbättra tryggheten, tillgängligheten och orienterbarheten. Vi vill också göra området mer attraktivt för en större målgrupp, säger planarkitekt Anders Aubry.

Torg blir träffpunkt

Torget är avsett att bli en naturlig, väl upplyst och tillgänglig mötesplats, en öppen yta där man kan samlas eller agera med varandra förutsättningslöst.

Torget erbjuder även möjligheten att sitta och njuta av solen, vila benen efter en promenad och ta del av livet inom Vilanområdet utan att själv delta aktivt. En dricksvattenfontän som är anpassad för funktionshindrade kan locka till sig fler besökare att ta vägen förbi Vilan, även om man inte aktivt deltar i föreningslivet. Fontänen har också ett vattenkar för hundar.

Fler belysningsstolpar på gång- och cykelstråk

Belysningen längs med gång- och cykelstråket från badhuset ner till Friskis & Svettis kommer att förbättras genom att fler belysningsstolpar placeras ut.

Syftet med ett tätare band av belysningsstolpar är att öka den upplevda tryggheten och underlätta för folk att orientera sig i området. Belysningen är en förutsättning för att fler ska vilja gå eller cykla till Vilan och röra sig genom området. Är belysningen bra är det mera sannolikt att vi söker oss till ett område eller använder ett stråk även efter mörkrets inbrott.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten