2019-03-07 14:38Pressmeddelande

Nollresultat 2018 för Skara kommun

null

När vi summerat 2018 års verksamhet visar det ett nollresultat för Skara kommun. De kommunala bolagens resultat är fortsatt goda och hela kommunkoncernens sammanställda resultat uppgår till drygt 27 miljoner kronor.

Skara kommun budgeterade ett resultat på 14 miljoner kronor. Resultatet är därmed lägre än planerat men bättre än årets prognos. Sammanlagt har nämnderna ett underskott på 7 miljoner kronor mot budget där omsorgsnämnden har ett underskott på 13 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden har ett underskott på 2 miljoner kronor. Däremot finns ett överskott på kommunstyrelsen med 5 miljoner kronor och på nämnden för service och teknik med 3 miljoner kronor.

– Våra förvaltningar och medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete med att utveckla och behålla kvalitet i verksamheterna samtidigt som man haft tuffa ekonomiska förutsättningar. För den politiska ledningen är resultatet ett tydligt kvitto på att vår budget har gjort korrekta prioriteringar när vi skapat utökat resursutrymme för skolan och omsorgen genom att dra ner på just de verksamheter som nu visar sig redovisa ett överskott, säger Ylva Pettersson (M), kommunalråd.

Skara kommun har under året investerat 65 miljoner kronor, framför allt i ombyggnationer och renoveringar av skolor, förskolor, stadshus, gator, belysning och stadsmiljöer. I kommunens framtidsplan ligger det att skapa fler förskolor och särskilda boendeplatser för äldre. Kommunens låneskuld uppgår till 184 miljoner kronor vilket är en ökning med 49 mnkr från föregående år.

– Skara har både behov av och förutsättningar för utveckling och investeringar. Alliansen har budgeterat för nya förskolor och vi tar nu fram underlag för att i budgeten för 2020 även äntligen investera i tillskapandet av särskilt boende. Som kommun ska vi skapa möjligheter för tillväxt, vilket kräver politiskt mod att tänka nytt och investera i framtiden, understryker Ylva.

De kommunala bolagen visar på fortsatt mycket goda resultat. Skara Energi AB redovisar ett resultat på 24 mnkr, Centrumbostäder i Skara AB redovisar ett rekordresultat på 9,5 mnkr och Näringsrådhuset i Skara AB redovisar ett resultat på 4 mnkr. Centrumbostäder har under året byggt 43 nya lägenheter och Skara Energi har fortsatt med utbyggnaden av fiber, vatten och avlopp på landsbygden.

Den demografiska utvecklingen visar att befolkningen blir allt äldre. För att kunna fortsätta erbjuda en hög kvalitet i välfärden måste vi tänka nytt i kommunens service till medborgaren. Den digitala utvecklingen med nya lösningar kommer ge oss nya verktyg att utveckla välfärdstjänsterna och utbilda medarbetare.

– Den främsta resursen en kommun har är medarbetarna. Samhällsutvecklingen förtydligar detta hela tiden. 2018 års resultat visar att Skaras väg framåt är att stärka förutsättningarna för våra skickliga medarbetare att ge den kvalitet och service i alla verksamheter som våra invånare har rätt till samtidigt som varje skattekrona måste komma till maximal användning, avslutar Ylva.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten