2020-10-09 09:10Pressmeddelande

När man vill mycket, då händer det mycket

null

Ombyggnaden på Stationsområdet går in i sitt slutskede. Ett av målen med omgestaltningen av området har varit att göra det mer tillgängligt för cyklister och gående och att bryta barriären mellan stadens delar. Därför byggs nu en ny gång- och cykelväg mellan Skaraborgsgatan och Jarlagatan.

När man vill mycket, då händer det mycket. Det har varit flera ombyggnader på gång samtidigt i Skara under en tid, men nu går de största arbetena mot sitt slut. Stationsområdet och Skaraborgsgatan i höjd med kvarteret Munin blir klara under hösten.

- Vi är övertygade om att alla kan se att förändringarna leder till ett slutresultat som vi alla kan vara nöjda med, säger stadsarkitekt Ian Cortes.

Förändringarna i staden görs av flera olika anledningar. En del är underhåll, som att byta ut rörbroar eller att återställa ytor och asfaltera. En del åtgärder syftar till att utveckla Skara, till exempel att möjliggöra centrumnära bostäder eller ta bort barriärer för gående och cyklister. Även Trafikverket genomför åtgärder på de större vägarna som kommer Skaras invånare till del. Ombyggnaden på E20 ger högre trafiksäkerhet och ombyggnationerna längs väg 49 ger snabbare pendlingsstråk som binder samman Skaraborg till den fjärde största arbetsmarknadsregionen i Sverige.

Tiden för att göra anläggningsarbeten under året är begränsad och av naturliga skäl måste det mesta ske vår eller höst. Därför blir det också så att flera gator stängs av samtidigt.

- Säkerheten är viktig för dem som arbetar och för skaraborna och därför stänger vi av vägar och gator där det behövs. Vi hoppas att alla kan ha överseende med detta och tänka på att det gäller en begränsad tid, säger gatuchefen Mats Bäck.

Vi bryter barriärer

Området vid stationen blir en stark och attraktiv plats i centrala Skara där boende, besökare och resenärer kan vistas och känna sig stolta över sin stad. En del i detta är att öppna upp området och ta bort den barriär som funnits mellan stadens centrala delar. Med fler människor i rörelse ökar även känslan av att staden är tillgänglig för alla.

Från och med vecka 42 byggs en ny gång- och cykelväg från Skaraborgsgatan mot Jarlagatan. Under ombyggnadstiden kommer parkeringsplatserna vid Björndammens västra sida avstängda.Ytan framför Björndammen norr om stationshuset kommer också att återställas och snyggas till.

Ombyggnaden ingår i Skara kommuns gestaltningsprogram men också i planprogrammet för hela stationsområdet.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten