2016-03-01 11:02Pressmeddelande

Nämnd beslutar om vite för otillåten verksamhet

Bolaget har tidigare haft ett tidsbegränsat tillstånd enligt Miljöbalken för djurhållning. Detta upphörde den sista december 2015. Halla foder AB har sedan årsskiftet inte tillstånd att bedriva djurhållning i nuvarande omfattning. Miljö- och byggnadsnämnden har därför beslutat om ett löpande vite på 44 300 kronor (prisbasbelopp för 2016) för varje månad verksamheten fortgår utan tillstånd.

Reglerna för djurhållning säger att upp till 400 djurenheter ska anmälas till kommunen och är det fler djurenheter ska länsstyrelsen fatta beslut om tillstånd. (Enligt Miljöprövningsförordningen, 2013:251 2 kap 3§, räknas tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar som en djurenhet.)

Vid en inspektion på minkfarmen i slutet av januari redovisade bolaget att antalet djurenheter var över 1300. Det innebär att företaget nu har ungefär 13 000 avelshonor utan tillstånd.

- Det är en allvarlig överträdelse så vi anser att ett vite ska kopplas till föreläggandet. Det är givetvis beklagligt när en nämnd måste använda sig av vite, men vi följer lagen och vi var eniga i vårt beslut, säger Björn Salgren, (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Att företaget fortfarande, trots avsaknad av tillstånd, har 1 300 djurenheter är ett brott. Miljöenheten har därför lämnat in en åtalsanmälan enligt 26 kap 2 § Miljöbalken om otillåten miljöverksamhet. Åklagarmyndigheten i Göteborg har meddelat att förundersökning har inletts. Under 2015 har kommunens miljöenhet haft ett flertal kontakter med företaget och även efterfrågat en ny tillståndsansökan.

- En tillståndsansökan för en minkfarm i den här storleken är ett omfattande ärende som tar tid att handlägga eftersom flera instanser ska ges möjlighet att yttra sig, förklarar Christina Marmolin, miljöchef.

En ansökan om förnyat tillstånd har lämnats in till länsstyrelsen som i detta fall är prövningsmyndighet. Handläggning av ärendet pågår.

För mer information kontakta:

Björn Salgren, (S), ordförande Telefon 073-990 88 54

Christina Marmolin, miljöchef Telefon 0511-324 51


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten