2019-03-21 17:42Pressmeddelande

Minskade kostnadsanpassningar inom barn- och utbildning

Under torsdagen beslutade barn- och utbildningsnämnden att inte genomföra alla planerade konstadsanpassningar enligt budgetbeslutet i december. Anpassningar var en nödvändig åtgärd för att förvaltningen hålla budget 2019. Inför beslutet har samtliga enhetschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen redovisatde åtgärder som de anser är nödvändiga för att hållas sig inom budgeten.

Inför 2019 stod det tidigt klart att det krävdes kostnadsanpassningar inom alla delar av barn- och utbildningsförvaltningen. En av anledningarna till detta var minskade statliga migrationsersättningar.

I december 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden om budget 2019. Detta innebar att förvaltningens enhetschefer stod inför att anpassa framförallt bemanningen.

- Barn- och utbildningsnämnden kände tidigt en oro för att de åtgärder som krävdes för att hålla sig inom budgetramarna skulle komma att påverka kvalitén i sådan grad att det inte är acceptabelt i förhållande till lagkrav och statliga målsättningar. Därför fick förvaltningens enhetschefer i uppdrag att beskriva kostnader som rymdes i 2018 års budget, men som inte ryms inom de ramar som beslutats om för år 2019, säger nämndens ordförande Lotta Grönlund Plöen.

Fördelningen av planerade kostnadsanpassningarna mellan verksamheterna var i ungefärliga siffror 3,5 miljoner inom förskolan, 6,2 miljoner inom grundskolan, 2,6 miljoner inom gymnasiet och 3,6 miljoner inom vuxenutbildningen.

Nu stoppas åtgärderna inom förskola, grundskola och gymnasium. Dessutom innebär beslutet att mildra kostnadsanpassningarna inom vuxenutbildningen med 1,2 miljoner.

Efter att barn- och utbildningsnämnden noggrant hade tagit del av enhetschefernas beskrivningar av de kostandsanpassningar som var planerade, så blev bedömningen att de inte är rimliga, eftersom de skulle påverka möjligheterna för elever och personal ute på förskolor och skolor i för hög grad, kommenterar Lotta Grönlund Plöen beslutet att inte fullt ut genomföra redovisade kostnadsanpassningar.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten