2021-02-02 12:25Pressmeddelande

Medborgarundersökningen 2020 - de stora dragen känns igen

null

Attitydundersökningen från SCB, den så kallade Medborgarundersökningen, genomfördes under hösten 2020. Av 1200 tillfrågade svarade 42 %, vilket är en blygsam ökning med 1 % från året innan.

Medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun. Undersökningen genomförs varje år. Undersökningen tar inte hänsyn till om den som svarar själv har erfarenheter inom frågeområdena, utan man svarar utifrån vad man tror eller tycker. SCB använder indexvärden för att beskriva resultatet. Ett värde under 40 är inte godkänt, gränsen för nöjd går vid värdet 55 och vid 75 eller högre klassas man som mycket nöjd.

Skara som plats att leva på
Den första delen i undersökningen handlar om hur invånarna ser på Skara kommun som en plats att bo och leva på. Här landade Skara på ett indexvärde på 51, att jämföra med riket på 60. Här har frågorna handlat om vad man tror eller tycker om det kommersiella utbudet, kommunikationer, fritidsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, möjligheter till arbete, bostäder, trygghet och om man kan rekommendera Skara som kommun att bo i.

– Skara följer rikssnittet vad gäller hur nöjd man är med exempelvis kommunikationer, bostäder och arbetsmöjligheter. Däremot ser vi och får också som rekommendation från SCB att arbeta mer med att stärka den upplevda tryggheten. Index för upplevd trygghet förbättras någon från föregående mättning. Detta kan vara en effekt av de satsningar kommunen gör inom detta område, vilket ju borde bidra till att fler känner sig trygga, säger Johan Dahlström, controller.

Bedömningen av kommunens verksamheter
Den andra delen av undersökningen handlar om hur invånarna ser på kommunens verksamheter. Det handlar om vad man tror eller tycker om kommunens bemötande och tillgänglighet, vatten och avlopp, räddningstjänsten, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, renhållning och sophämtning, förskolan, gång- och cykelvägar, gator, vägar, grundskolan, miljöarbetet, gymnasieskolan, äldreomsorgen och stödet för utsatta personer.

Vatten och avlopp visar det högsta indexet för Skara kommun och uppnår hela 83 vilket kan jämfört med rikets 77.

- Vi är jätteglada för det förtroende och den uppskattning vi får från invånarna i denna undersökning. Vi har en fantastisk personal så ur det perspektivet är jag inte ett dugg förvånad över omdömet. Vi gör alltid vårt bästa för att leverera bra tjänster, säger Magnus Jacobsson, VD på Skara Energi AB.

Räddningstjänsten brukar generellt sett få höga siffror i undersökningen, så även i år. Här landar Skara på ett indexvärde på 73, vilket är nära ”mycket nöjd”-nivån. Även fritidsmöjligheterna hamnar högt i undersökningen med ett index på 67, i jämförelse med 60 i riket. Den förändring som är störst i undersökningen gäller kultur där det har skett en minskning från föregående år. Det ligger nära till hands att tänka att de pandemirestriktioner som varit vardag under 2020 kan ha haft en inverkan.

Trots några goda resultat når det totala värdet för kommunens verksamheter inte riktigt upp till riksgenomsnittet på 55, utan landar på 51. Här handlar det främst om att arbeta med att förbättra upplevelsen av äldreomsorg, grundskola, gymnasieskola och stöd för utsatta personer för att höja indexvärdet.

- Vi behöver titta närmare på siffrorna som rör äldreomsorgen och stödet för utsatta personer eftersom det är där vi har de två indexvärden som ligger under 50, säger Johan Dahlström.

- Våra medborgare skall känna och uppleva stor trygghet när de får stöd, vård och omsorg från oss. I våra brukarundersökningar ser vi att vi förbättrat oss inom flera områden när det gäller våra Särskilda boenden. Hemvården har däremot fått något lägre i denna undersökning. Här behöver personal och chefer tillsammans gå igenom de olika områdena och arbeta för att våra äldre och anhöriga känner sig trygga och upplever att vi ger en hög kvalitet i vår vård och omsorg, säger omsorgschef Pernilla Magnusson.

Invånarnas inflytande och påverkan
Den tredje och sista delen av undersökningen handlar om hur nöjd man som invånare är med insynen och sitt inflytande över kommunens verksamhet. Här hamnar Skara på ett indexvärde på 37, alltså under nivån för godkänt (40). Snittet för riket ligger på 40. Under de sju år som Skara varit med i undersökningen har värdet aldrig varit över 40 och det har över tid bara skett små förändringar.

Andra frågor som ställs i undersökningen är hur nöjd man är med tillgången och tydligheten i kommunens information, möjligheten att påverka beslut och hur förtroendet ser ut för politiker och tjänstemän.

Inom delområdena kontakt och information hamnar Skara inom området för godkänt med indexvärden på 47 respektive 51. Inom området påverkan får Skara värdet 36 och inom förtroende ligger Skara på riksgenomsnittet 40.

– Trots en liten förbättring av indexvärdena vid 2020 års undersökning, kan man jämfört med de tidigare fem åren se att attityderna varit vikande inom samtliga frågeområden vilket även sker som en nationell trend. Vi behöver främst förbättra oss inom områdena påverkan och förtroende och det är en nationell demokratifråga, avslutar Johan.

Medborgarundersökningen och andra undersökningar är en kugge i strävan efter en ökad delaktighet, som omnämns i Skara kommuns deklaration för en stark demokrati. Undersökningarna ligger också till grund för det analysarbete som vi gör för att ständigt förbättra kommunens service till invånarna.

- Medborgarundersökningen visar bland annat att ett fortsatt aktivt arbete med trygghetsskapande åtgärder är nödvändigt. Utifrån årets undersökning finns det ett antal faktorer som vi behöver analysera och se över för att göra Skara till en ännu bättre plats att leva och bo på, säger kommunstyrelsens vice ordförande Lars Berg.

Kontaktperson

Johan Dahlström, controller
Telefon 0511-324 61
E-post: johan.dahlstrom@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten