2023-11-20 07:00Pressmeddelande

Medborgarberedning prövas för ny stadsdel

Tre män på en trappa.Jonathan Naraine, tf stadsarkitekt, Lars Berg (C), ordförande, och Sture Nilsson (M) 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

I Skara planeras för en ny stadsdel med arbetsnamnet Djurgårdshage, vilken förenar både stad och landsbygd och ansluter till befintlig bebyggelse i södra Skara. Uppdraget från politikerna är att ta fram ett planprogram i syfte att utreda och precisera möjligheterna till bostadsbebyggelse och attraktiva stadsrum i området. Nu har kommunen även beslutat att göra en ambitiös dialogsatsning tidigt i processen, där man tar ett nytt grepp – en medborgarberedning. 

 

Skara kommun har under senare tid använt sig mycket aktivt av dialoger med medborgarna i många olika frågor. Just nu pågår nulägesdialoger och medborgardialoger på olika orter där medborgarråd tillsammans med kommunen bjuder in till träffar för att diskutera nuläge och framtid. Detta koncept har prövats i kommunens mindre tätorter med ett mycket stort engagemang från invånarna.

 

När kommunen nu tar fram ett planprogram för en helt ny stadsdel vill man på ett tidigt stadium få in så många perspektiv som möjligt. På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde tisdagen den 14 november beslutades att testa ett nytt koncept med medborgarberedning för den framtida stadsdelen med arbetsnamnet Djurgårdshage. Syftet är att få ett representativt urval som speglar mångfalden av åldrar, bakgrunder och perspektiv. Satsningen kompletteras med speciella dialogtillfällen för att lyfta in barn och ungas perspektiv på bästa sätt. Stadsdelens unika läge ger möjlighet att få med karaktären av både stad och landsbygd i den nya stadsdelen och kanske ge möjlighet för odling och matproduktion integrerat i den nya stadsdelen.

- Bebyggelsen ska inte vara alltför tät. Vi har pratat mycket om odling och vi tror att möjlighet till egen odling är någonting för framtiden, säger Lars Berg ( C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Skara kommun är en av de första kommunerna i Sverige som inlett arbete med en medborgarberedning. Skillnaden mellan medborgarberedning och medborgardialog är dels hur rekryteringen går till och dels hur resultatet tas om hand. Medborgarberedningen ger möjlighet att få till en bredare representation (där grupper som inte annars hörs lättare kan komma till tals) samtidigt som alla deltagare får möjlighet att förstå och ha fördjupade samtal kring komplexa frågor som är viktiga i den nya stadsdelens planering. Beredningen får en chans att vara medborgarnas experter och visa på bredden av perspektiv - både på vilka synpunkter man är ense om och i vilka frågor man har olika ståndpunkt. Tillsammans lämnar man förslag som blir ett bra underlag för tjänstepersoner som sammanställer beslutsunderlag till nämnden. Rekryteringen till medborgarberedningen kommer att börja i december - januari.

- Jag hoppas att denna unika dialogsatsning kan ge en djupare förståelse för olika perspektiv i planeringen av den nya stadsdelen - i frågor som hur nya vägar skall dras, var nya bostäder skall byggas och hur vi kan bevara och utveckla grönområden och rekreation, mötesplatser, odlings- och betesmark mm. De fördjupade samtalen vi får till kommer troligtvis göra att vi får till en mer välgestaltad och hållbar stadsdel, säger Jonathan Naraine, tf stadsarkitekt.

Med framtagningen av programmet för den nya stadsdelen hoppas Skara kommun kunna ligga ännu bättre i fas med tillväxt och efterfrågan. Skaraborg och Skara kommun har tillväxtmål för att möta efterfrågan på bostäder när stora etableringar i området blir verklighet. Med Skaras fördelaktiga läge mitt i Skaraborg öppnar sig stora möjligheter för in- och utpendling som gör Skara kommun till en bra utgångspunkt, inte minst som bostadsort.

- Kommunen har ambitioner att växa och bli fler. Med fler kommuninvånare som betalar skatt tryggas också den kommunala servicen och Skaras välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

En stor del av de nya invånarna kan rymmas i den nya stadsdelen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.