2022-09-27 13:05Pressmeddelande

Kommunens kommentar om IVO:s yrkande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har yrkat att förvaltningsrätten ska besluta att Skara kommun ska betala en särskild avgift om 117 900 kr i månaden från och med den 15 juli förra året. Skälet till den särskilda avgiften hävdar IVO är; för ”oskäligt lång tid med att verkställa ett beslut om insats”. Skara kommun har uttalat sig i ett första skede till IVO. Ärendet gäller en ung vuxens behov av insats genom plats i gruppbostad. IVO:s ansökan är ett yrkande och inget beslut. Skara kommun kommer, när förvaltningsrätten handlägger ärendet, att lämna ett yttrande.

IVO anser i sin ansökan att kommunen brustit i sin kontakt med den unga vuxna. Kommunen menar att det förvisso har gått lång tid mellan kontakterna med den unga vuxna, men att det inte har framkommit några brister enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I huvudsak har kommunen, den unga vuxna och dennes närstående haft en samsyn i insatserna som genomförts under väntetiden.

– Det är djupt olyckligt i det enskilda ärendet där en ung vuxen som har ett naturligt behov av att få flytta hemifrån inte direkt har kunnat få sin beviljade insats med ett boende i gruppbostad. Den unga vuxna har som vi uppfattar det trivts i hemmet och har under väntetiden haft annat stöd, men inte kunnat flytta till en gruppbostad, säger förvaltningschef Pernilla Magnusson.

Den unga vuxna har fortsatt att bo i hemmet men beviljades plats i gruppbostad den 15 januari 2021. Det har under flera års tid varit kö till platser i kommunens gruppbostäder, eftersom behovet av platser tillfälligt varit större än tillgången. På lång sikt tillgodoses det ökade behovet i och med bygget av Teglagården där ytterligare åtta platser kommer att finnas tillgängliga 2023.

– Det är mycket svårt att förutse behov av platser i gruppbostad eftersom det hela tiden uppstår behov och vissa behov avslutas. Det kan vara friska människor som skadas allvarligt och plötsligt behöver våra insatser, eller så flyttar personer som tidigare beviljats insatser. Det gör planeringsskedet otroligt komplext och det är svårt att förutse behov på samhällsnivå. I det enskilda fallet är behovet sedan tidigare känt, men behovet på samhällsnivå har förändrats, konstaterar Pernilla.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson