2017-10-23 16:30Pressmeddelande

Kommunen tillsätter extern utredning av Katedralskolan

En extern aktör ska nu utreda Katedralskolans organisation och struktur. Under den utredningen kommer inte verksamhetschefen att tjänstgöra. Fackliga organisationer anser att arbetsmiljön på skolan inte längre är acceptabel och Skara kommuns interna utredning visar att det finns brister.

Jonny Palmkvist, barn- och utbildningschef och Kjell-Ove Karlsson, personalchef har under drygt två månader gjort en utredning av Katedralskolans organisation som helhet.

- Vi har kommit fram till att det finns brister vad gäller både styrning och ledning samt att organisationen på skolan behöver ses över. Förtroendet mellan ledning och delar av personalorganisationen sviktar och det finns omfattandebrister i ledningsstrukturen och samverkan, säger Jonny Palmkvist.

Slutsatsen är att skolans organisation, struktur och relationer måste utredas av en extern aktör.

- Det har förts fram mycket negativt i media om verksamhetschefens personliga egenskaper. Vi har i vår utredning inte funnit grund för dessa påståenden, konstaterar Jonny Palmkvist.

Under utredningens gång har viss kritik vad gäller rektorernas ledning och styrning framkommit, men denna kritik mildras av fackliga organisationer och personal. I utredningen tydliggörs att verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för styrning och ledning på skolan, vilket innebär att kritiken i dessa delar faller tungt mot verksamhetschefen. Rektorerna måste ges de förutsättningar för att kunna ta ansvar för sitt uppdrag och möta sin personal. Här finns det anledning att se över och balansera verksamhetschefens roll och anpassa arbetslag och organisation så att detta arbete blir möjligt.

Det är inte enbart mellan ledning och personal som det finns spänningar och splittringar, utan utredningen har även uppmärksammat ökad oro och slitningar inom och mellan olika personalgrupper. De fackliga organisationerna anser nu att arbetsmiljön på skolan inte längre är acceptabel och att arbetsgivaren måste ta sitt ansvar och vidta åtgärder mot en skola där medarbetare trivs och har förutsättningar att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Skolans ledning och personalgrupper måste stöttas genom olika typer av insatser för en positiv utveckling. Det framtida arbetet bygger på att alla eller i varje fall flertalet av de anställda går in i processen med en grundläggande tillit och delaktighet. Bedömningen är att det inte är möjligt att verksamhetschefen deltar i genomlysningen av skolan, eftersom det skulle påverka den tillit som är nödvändig mellan deltagarna i processen.

Förvaltningschef Jonny Palmkvist är tillgänglig för telefonsamtal tidigast från kl 17.00 på måndagen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten