2016-09-08 13:20Pressmeddelande

Integrationsstrategi på remiss

null

Skara kommun har de senaste åren ägnat stor kraft åt att skapa hållbara strukturer och peka ut riktningen för kommunens verksamheter, inte minst inom social hållbarhet. Nu tas också ett samlat grepp kring integrationsfrågor, där kommuninvånare och organisationer erbjuds att lämna sina åsikter.


Integrationsstrategi 2017-2020

En integrationstrategi som dockar an till Skara vision 2025 är under framtagning. Strategin är ett av flera verktyg i arbetet med social hållbarhet i Skara, med det övergripande målet att alla invånare ska erbjudas bästa möjliga förutsättningar för att leva, bo och verka i Skara.

Integrationsstrategin utgår från att det är genom samverkan mellan det offentliga, näringsliv, föreningsliv och ideell sektor som gemensamt ansvar kan tas för att Skara blir en kommun där alla ges samma möjligheter.

Social hållbarhet kräver jämlika strukturer, men det är också en process som bygger på ett tanke- och handlingssätt där allas unika förutsättningar accepteras inom de mänskliga rättigheternas ram. Varje nytillkommen kommuninvånare är en tillgång för samhällets utveckling. Genom ett lösningsorienterat arbete ska alla ges en plats i samhället, där den enskilde invånaren bidrar till kommunens utveckling.

- Ingången till samhället grundar sig i en god utbildning, ett eget arbete och en bostad. Det gäller såväl för unga som för den som kommit till vårt land i vuxen ålder. Arbete och meningsfull sysselsättning är det främsta verktyget för att skapa trygghet och framtidstro, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Tyck till via svarsformulär

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 september att integrationsstrategin ska gå ut på bred remiss. Kommuninvånare och organisationer har möjlighet att ta del och tycka till om de långsiktiga målen under perioden 15/9 – 30/10.Efter remisstidens slut kommer synpunkter och förslag att sammanställas och behandlas. Strategin finns upplagd på Skara kommuns hemsida, www.skara.se, och nås via en länk på startsisdan. Svarsformuläret aktiveras den 15 september. Det går också att hämta strategi och enkät på kommunledningskontoret.

- Vi ställer frågan vad som är viktigast i strategin, vad som bör ändras, vad som saknas och hur du själv kan bidra till en hållbar utveckling i Skara, säger processledare Ulf Lindén.

Strategin kommer att tas upp i kommunstyrelsen igen den 23 november och därefter i kommunfullmäktige i december. Till den treåriga strategin kopplas sedan en handlingsplan med konkreta åtgärder och aktiviteter i kommunens förvaltningar och i samarbetet med samhället i övrigt.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten