2021-02-17 13:35Pressmeddelande

Helhetsgrepp kring Björndammen

null

De senaste årens omgestaltning av Skaraborgsgatan och stationen kommer nu att krönas med ett helhetsgrepp kring beläggning, belysning, plantering och trafiksäkerhet vid Björndammen.

Syftet med ombyggnationen är att skapa en tryggare, snyggare och mer tillgänglig gestaltning.

- Vi vill skapa en enhetlighet runt hela Björndammen, med ett större genomflöde av människor, säger planarkitekt Anders Aubry.

Överlag kommer belysningen förbättras med några extra belysningsstolpar och ljuspollare. Det blir ny plattläggning på en del av platsen och fler ledstråk. Cykelparkeringen bakom pizzerian flyttas ut något för att ge en öppnare och ljusare placering.

- Det känns bra att ta tag i denna centrala miljö och utforma platsen så att den blir både tryggare och snyggare, säger Sture Nilsson, ordförande i nämnden för Service och teknik.

Även gestaltningen kring själva dammen ses över. Där kommer de grusade gångvägarna att plattsättas. Nya rostfärgade planeringslådor för växter placeras med lite mellanrum så att man kan gå fram till dammen på ett par ställen.

- Vi vill göra Björndammen mer tillgänglig för barnfamiljer att vistas vid och även underlätta för barnen att komma ända fram till kanten på dammen och få doppa fingrarna i vattnet. Vi vill ge en känsla av natur mitt i staden, lite som en skogstjärn omgiven av höga träd, säger planarkitekt Anders Aubry.

Byggstarten närmar sig
Arbetena delas in i fem etapper där byggstarten på den första delen beräknas till tidigast slutet av februari. Tidpunkten har att göra med hur väderförhållandena ser ut, något man får ta extra hänsyn till då arbetet görs mitt i vintern. De två följande etapperna sker till viss del parallellt under våren och de två sista görs efter sommaren.

  • Etapp 1: feb/mars - vid pizzerian
  • Etapp 2: april/maj - östra sidan av Björndammen
  • Etapp 3: Maj/juni - området runt dammen
  • Etapp 4 och 5: Efter sommaren - åtgärder vid Skaraborgsgatan

Oförändrat antal parkeringar 
Under byggtiden kommer några parkeringsplatser att tas i anspråk, men efter själva ombyggnaden kommer antalet parkeringsplatser att vara oförändrat. De tre platser som togs bort i samband med byggandet av gång-och cykelvägen på västra sidan ersätts med tre nya platser på den östra sidan.

Enkelriktat ger säkrare trafikmiljö
Efter sommaren påbörjas de två sista etapperna som bland annat innebär att trafiken enkelriktas fullt ut. Möjligheten att köra in på den sida där Vadsbolås ligger tas alltså bort. Däremot kommer det att gå att köra ut och svänga både höger och vänster.

- Den planerade trafikmiljön kring Björndammen innebär minskad risk för konflikter mellan bilister, cyklister och fotgängare. Platsens nya utformning innebär också att den blir mer tillgänglig för alla, säger gatuchef Mats Bäck.

Kontaktpersoner

Mats Bäck, avdelningschef gata/park
Telefon 0511-322 05

Linus Gradén, gatuingenjör
Telefon 0511-328 19
E-post: linus.graden@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten