2021-02-19 08:42Pressmeddelande

Grusmassorna på plats - våtmarken i Varnhem blir verklighet i vår

null

Efter en lång projekteringsprocess är målet nu nära. Den första etappen i anläggandet av våtmarken i Varnhem kan börja.

- Jag är otroligt glad att vi äntligen kan börja anlägga våtmarken. Vi är flera som varit involverade i framtagandet av de utredningar som behövdes för att återskapa våtmarken där den en gång låg vid klosterkyrkan och Kata Gård i Varnhem. Jag tror det kommer bli ett lyft för området och vet att den efterlängtad av många, säger projektledare och miljöstrateg Abbe Sahli.

Skara kommun har fått bidrag från Länsstyrelsen, så kallade LOVA-pengar, för genomförandet. Även Sparbanken Skaraborg har bidragit med medel.

Naturvårdsgruppen AB i Broddetorp har fått uppdraget och första åtgärd är att köra ut massor till den nya dammvallen som ska byggas vid utloppet i söder, precis norr om spåren efter munkarnas gamla vall. Tack vare den kraftiga tjälen i marken har de tunga lastbilarna kunnat köra ut massorna denna vecka utan att göra för djupa spår.

Nästa steg blir att gräva den nya bäckfåran väster om Ryttargården. Bäcken går idag i ett cementrör men nu ska det bli ett öppet vattenflöde som slingar sig från parkeringen och fram till våtmarken. Senare i vår byggs själva dammvallen. I mitten av maj bör man kunna se en vattenspegel i landskapet.

Ett vattenhål för många
De naturliga förutsättningarna för att anlägga en våtmark i Varnhem är mycket goda. Genom att anlägga en mindre fördämning och leda in inkommande vatten går det att skapa en kostnadseffektiv våtmarksanläggning. Våtmarken får höga biologiska värden eftersom den, precis som den närbelägna Spånnsjön, både kommer att rena närsalter och ökar den biologiska mångfalden i området. Nya våtmarksväxter, som gul svärdslilja och fackelblomster kommer att planteras i strandkanten och även i vattnet planteras nya växter. Våtmarken får betydelse inte bara för de växter och djur som lever i dammen, utan också för andra djur runt omkring. Ur rekreationssynpunkt ger våtmarken ett stort mervärde för människor genom skönhetsupplevelsen och den rofyllda känsla en vattenspegel kan ge.

- Det är oerhört glädjande att besöksmålet Varnhem nu på ett konkret sätt utvecklas på ett hållbart sätt, för att ytterligare återskapa de kulturhistoriska värden som finns, säger besöksnäringsstrateg Marie Wennerholm.

Nästa etapp blir en höjdare
Nästa steg i anläggningsarbetet beräknas komma igång under 2022. Då skapas gångvägar runt våtmarken vilket ger ännu fler positiva effekter för boende och besökare.

- Det ska bli mycket spännande att följa återskapandet av munkarnas sjö och se hur vattnet successivt fylls upp när dammvallen tas i bruk. Att sedan kunna vandra runt och se klostermiljön ur en ny vinkel kommer blir en riktig höjdare, säger förste antikvarie Maria Vretemark, Västergötlands museum.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten