2017-11-23 16:27Pressmeddelande

Fortsatt stark ekonomi i Skara kommun trots stora utmaningar

Den ekonomiska prognosen för Skara kommun ser ljus ut. Resultatet beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Det motsvarar ca 2,4 % av skatter och generella statsbidrag. Detta trots att Skara kommun har fler barn i förskola, grundskola samt att fler äldre är i behov av hemvård och äldreboende.

- Skara kommun har fortsatt en stark ekonomi i jämförelse med andra kommuner som tvingats till drastiska nedskärningar och skattehöjningar. Vi når inte riktigt upp till årets budget men det är ett bra resultat som väl möter upp kommunens långsiktiga ekonomiska resultatmål, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens nämnder redovisar ett underskott i sina verksamheter på -19 mnkr mot budget där omsorgsnämnden svarar för – 17 mnkr, barn och utbildningsnämnden för -7 mnkr och Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott om -1 mnkr. Samtidigt uppvisar kommunstyrelsen överskott med +4 mnkr och nämnden för service och teknik +1,5 mnkr.

Nämndernas underskott är en tydlig signal om ett ökat behov inom de kommunala verksamheterna med fler barn i förskola och grundskola samt ökade behov inom äldreomsorgen. Det är utmaningar som Skara kommun har identifierat och nu kommer att hantera inför för de kommande åren.

- Skolans och omsorgens växande behov vilket för innevarande år inneburit ett underskott innebär att vi redan under 2018 möter en utmaning i att anpassa oss till denna förändring. Det är en utmaning vi är beredda att anta, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

De kommunala bolagens utveckling med positiva resultat fortsätter. Skara Energi AB räknar med ett resultat på närmare 24 mnkr (föregående år 25 mnkr). Centrumbostäder AB förväntar sig att resultatet uppgår till 8 mnkr (7 mnkr) medan Näringsrådhuset i Skara ABs resultat väntas uppgå till 2 mnkr (4 mnkr). Music Factory AB som är under avveckling prognostiserar ett negativt resultat på helåret som uppgår till -2 mnkr (1 mnkr).

- Det är positivt att Skara kommuns bolag kan fortsätta att bygga bostäder, leverera god service och bidra till utbyggnaden av VA och fiber samtidigt som man bidrar till kommunens utveckling genom goda resultat, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Den svenska ekonomin är fortsatt stark vilket också påverkar Skara kommuns ekonomiska utfall. Underskottet i nämnderna uppvägs delvis av ökade statsbidrag och skatteintäkter med 8 mnkr. Dessutom har de senaste årens positiva resultat ökat självfinansieringen av kommunens investeringar, vilket lett till lägre räntekostnader än budgeterat med 2 mnkr.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten