2018-01-29 12:30Pressmeddelande

Förslag om att införa ett tak för hyror inom äldreomsorgen och avdelningen för funktionshinder

Vid omsorgsnämndens sammanträde på tisdag ska politikerna fatta beslut om hyresnivåerna inom äldreomsorgen och avdelningen för funktionshinder. Förslaget är att införa ett tak på 6620 kronor, vilket är det högsta belopp som den enskilde har möjlighet att söka särskilt bostadstillägg för.

Det har pågått en översyn av bostadshyrorna inom äldreomsorgen och avdelningen för funktionshinder i Skara kommun. Bakgrunden till översynen är de diskussioner som förts kring hyrorna på det nybyggda gruppboendet Månglaren. I samband med detta bestämde sig kommunen för att ta ett helhetsgrepp kring hyrorna, både för äldre och funktionshindrade.

I den utredning som gjorts har vi strävat efter att vara så objektiva och rättvisa som möjligt. Vi ser också att det resultat som vi kommit fram till är likvärdiga med andra kommuners hyror, säger Pernilla Magnusson förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

I den utredning som går upp till politiken är man noga med att lyfta fram att en person ska inte ha merkostnader på grund av sitt funktionshinder. De avgifter som kommunen tar ut får inte överstiga kommunens självkostnader och får endast avse den enskildes privata bostad. Men kommunen har rätt att ta ut skäliga avgifter från personer med inkomst för bostad. Däremot har man skyldighet att se till att den enskilde får behålla tillräckligt med pengar för att kunna tillgodose sina behov.

De senaste åren har omsorgsnämnden i Skara kommun byggt nya LSS-boenden och inom den närmsta framtiden planerar nämnden att bygga ytterligare ett boende. Detta har inneburit och kommer att innebära att hyresnivåerna ökar.

Månglaren är ett nybyggt LSS boende och kommunens självkostnader för hyran ligger över det tak som nu föreslås. Det innebär att en del av den faktiska hyran kommer subventioners av kommunen, säger Eva Sandahl controller på omsorgsförvaltningen.

Om den föreslagna hyresnivån går igenom kommer de personer som bor på Månglaren att betala 6 620 kronor istället för 6 771 kronor.

Förslaget grundar sig i de nya bestämmelserna som regeringen införde 1 januari 2018. De nya bestämmelserna förbättrar den ekonomiska situationen för personer med aktivitets- och sjukersättning. Taket för bostadstillägget höjs från 5000 till 5600 kronor. För de personer som får särskilt bostadstillägg höjdes den skäliga bostadskostnaden från 6200 kronor till 6620 kronor. Det innebär en möjlighet att ansöka om särskilt bostadstillägg för en hyra upp till 6620 kr för personer med låg inkomst. Skatten sänks för personer med sjuk- och aktivitetsersättning med ett snitt på 134 kronor i månaden.

Kontaktpersoner

Eva Sandahl
Controller, omsorgsförvaltningen
Telefon: 0511 325 34

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef, omsorgsförvaltningen
Telefon: 0511-323 53


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten