2020-08-20 13:00Pressmeddelande

​Förskolorna i Skara satsar på barns språkutveckling

null

Redan på förskolan läggs grunden till mycket av barns fortsatta lärande. Därför satsar Skara kommun på att ge förutsättningar för pedagogerna i förskolorna att arbeta med Före Bornholmsmodellen. Detta för att kommunen ska underlätta barns tidiga språkutveckling och förebygga barns läs- och skrivsvårigheter.

I Skara kommun finns en lång tradition av att arbeta med språklek i förskolan. Redan under 1990-talet började man på olika sätt att arbeta med Bornholmsmodellen med 6-åringar. Modellen går ut på att med hjälp av olika former av lek utveckla barns förståelse av språket och göra dem läsberedda. Efter att materialet nu har anpassats efter yngre barn, ny forskning och förskolans utveckling har arbetet tagits upp på nytt, genom att pedagoger från alla Skara kommuns förskolor, öppen förskola och dagbarnvårdare har fått kunskap om hur modellen fungerar och används.

– Arbetet med Före Bornholmsmodellen ger resultat i barnens språkutveckling. Genom att använda den kan vi redan tidigt förebygga läs- och skrivsvårigheter och det är ett viktigt arbete som vi ser ett behov av, berättar Karin Badh Magnusson, specialpedagog i förskolan.

Föreläsningar om språkutveckling

Pedagogerna har deltagit i föreläsningar av Ann-Christina Kjeldsen och Anna Strid, som båda har lång erfarenhet av att arbeta med Före Bornholmsmodellen. Ann-Christina har forskat på modellens effekter som visat att strukturerad och systematisk språklek ger effekt på ordavkodning och stavning. Effekten visade sig redan i årskurs 1 och höll i sig genom hela grundskolan. Barn med risk för läs- och skrivsvårigheter drog mest nytta av att ha deltagit i språkaktiviteterna.

– Att vi arbetar förebyggande i förskolan är positivt för alla barn. Genom att använda lek motiverar aktiviteterna barn och väcker deras nyfikenhet. Dessutom ger det barnen positiva attityder till språk och text, förklarar Karin.

Lekarna kan bestå av många olika sorts aktiviteter. Det kan vara lyssnandelekar, rim och ramsor, men också dans och sång kan användas för att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. Lekarna kan syfta till att lära barn särskilja meningar och ord, stavelser och/eller enskilda ljud, beroende på svårighetsgrad.

Högläsning väcker intresse

Båda föreläsarna poängterade hur viktigt det är med högläsning. Här har också föräldrar ett stort ansvar när de kan visa barnen att läsning är viktigt, intressant och betydelsefullt i livet. Under högläsningen får barnen lära känna orden, hur de hör ihop och hur berättelser är uppbyggda. Vi vuxna kan också känna igen oss i känslan när barn vill läsa samma bok flera gånger, men repetitionen är viktig. Att upprepa berättelser, ramsor och läsa samma bok flera gånger stödjer barn i att utvecklas och lära.

– Vilken effekt satsningen i förskolan i Skara kommun får för måluppfyllelsen i skolan kommer vi att kunna följa genom skolans resultat under kommande år, avslutar Karin.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten