2020-12-16 11:00Pressmeddelande

​En historisk kraftsamling för att minska klimatpåverkan

null

I samarbete med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har Skara kommun antagit 16 klimatlöften som ska genomföras under 2021. Satsningen är en del i arbetet att Skara kommun ska vara fossilfri till år 2030.

Gemensamt bidrar vi till att nå det gemensamma målet om att minska klimatutsläppen kraftigt. Målen i Kommunernas klimatlöften består av åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Skara kommun har valt att satsa historiskt stort på klimat nästa år. Detta eftersom vi anser att det är angeläget att minska klimatpåverkan och ju tidigare åtgärderna sätts in desto bättre är det.

- Beslutet i kommunstyrelsen innebär att vi ytterligare stärker vårt klimat- och miljöarbete i Skara kommun och gör ännu mer av det som redan görs, säger Lars Berg, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Skara kommuns klimatlöften 2021

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandling

10. Vi använder cirkulära möbler

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa

12. Vi mäter matsvinn i offentliga verksamhet och har mål

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation

16. Vi prioriterar egen solel

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Det var i juni i år som samtliga kommuner i Västra Götaland bjöds in av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland att anta ett antal klimatlöften. Kommunerna bestämmer själva vilka och hur många löften de vill anta och därefter genomföra under 2021. Intresset och engagemanget för satsningen har varit stort och Klimat 2030 ser fram emot att under 2021 stötta kommunerna i genomförandet.

- Det är viktigt att alla nu gör vad de kan för klimatet. Skara kommun har antagit inte mindre än 16 klimatlöften, vilket innebär att kommunen under 2021 kommer göra en historisk kraftsamling för att minska klimatpåverkan, säger Skara kommuns miljöstrateg Abbe Sahli.

Den 16 december kommer lanseringen av dessa löften att ske vilket kommer att genomföras digitalt. Under evenemanget kommer varje kommun som antagit löften att uppmärksammas av landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

Kontaktperson:

Abbe Sahli, miljöstrateg
Telefon 0511-321 67
E-post: abbe.sahli@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten