2021-11-30 14:47Pressmeddelande

Din bästa chans att påverka kommunens utveckling

Kommundirektör Linda Esseholt Hermansson, kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson och oppositionsråd Fredrik Nordström Kommundirektör Linda Esseholt Hermansson, kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson och oppositionsråd Fredrik Nordström

Översiktsplanen ska inspirera och underlätta för alla som vill bidra till Skaras utveckling, och möjliggöra för kommunen att på bästa sätt ta hand om och möta upp dessa möjligheter. Det är det viktigaste demokratiska dokumentet för Skaras framtida tillväxt och attraktionskraft och det mest övergripande. Nu går planen ut på samråd och i Skara Stadshus pågår en utställning där invånare kan skapa sig en bild av helheten. Kommunen vill uppmana alla boende och näringsidkare att tycka till.

 

En plan för hela kommunen

Översiktsplanen pekar ut riktningen för mark- och vattenanvändning fram till 2040. Det är ett dokument på drygt 200 sidor som innehåller omkring 300 ställningstaganden kring bland annat bebyggelse, teknisk försörjning och rekreation. Utöver det finns plankartor för bostadsbyggande och annan markanvändning på landet, i staden och i de mindre tätorterna. Det finns även exempel på områden där man vill utreda den framtida användningen. Det är alltså ett omfångsrikt arbete som nu går ut på samråd och alla som bor eller verkar i kommunen berörs på något sätt.

- Bakom planen ligger ett genuint brinnande engagemang och otroligt driv för att kommunen ska utvecklas. Alla kommunens förvaltningar och bolag har varit med i arbetet och planförslaget vi nu går ut med representerar den samlade kraften i kommunen, säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson.

Framtiden skapar vi tillsammans

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge alla möjlighet till insyn och påverkan. Detta fungerar allra bäst om många tar chansen att lämna in synpunkter. Tillsammans ska vi sedan som kommun bli överens om vad vi vill bevara och vad vi vill förändra. Därför är det viktigt att var och en tycker till nu när chansen finns. Planen anger riktningen för tjugo år framåt.

 

Planen ska möjliggöra för alla som vill utveckla Skara

Skara har ett unikt läge som ger stora fördelar och utvecklingsmöjligheter i själva hjärtat av Skaraborg. Vi har många värden att vara stolta över och utveckla. Översiktsplanen ska inspirera och underlätta för alla som vill bidra till Skaras utveckling, och möjliggöra för kommunen att på bästa sätt ta hand om och möta upp dessa möjligheter. Planen syftar också till att öka Skaras attraktivitet och tillväxt. Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (m) liknar planen vid en stor, positiv smällkaramell.

- Översiktsplanen ska möjliggöra invånarnas och näringslivets framtidsplaner. För kommunen är detta vårt starkaste verktyg för att kämpa för Skaras intressen mot externa myndigheter och för alla som vill utveckla och utvecklas i Skara. Som bärande väggar i detta slår vi vakt om både tillväxt och äganderätten. Vi står inför fantastiska framtidsutsikter- nu tar vi fram en översiktsplan som gör att vi kan förverkliga dem tillsammans, säger Ylva Pettersson.

- Det är spännande att planera inför framtiden och lyfta fram alla möjligheter som finns för boende och utveckling i Skara kommun. Nu hoppas vi att nya bostadsområden kan planeras och att fler väljer att flytta hit eller tillbaka till Skara, säger Fredrik Nordström, (S), oppositionsråd.

Utställning i Skara stadshus

Under samrådstiden fram till 23 januari finns en utställning i Skara Stadshus. Där visas planens stora drag och plankartor för tätorter och sjönära boende. Planen i sin helhet finns upptryckt men är självklart också tillgänglig på skara.se/oversiktsplan både i webbversion och utskriftsversion. På utställningen kan man också se resultatet från medborgardialogen för ett år sedan. Det finns flera sätt att tycka till om planen, men det bästa är skriftliga synpunkter via mail eller brev och allra helst med avsändare.

 

Vad händer sedan?

Efter samrådet sammanställs alla inkomna förslag och vägs både mot varandra och förslaget till översiktsplan. Därefter tas ett nytt förslag fram som går ut på granskning innan kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om planen, troligen under hösten 2022.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Utvecklingsledare, tf planchef
Malin Tell