2020-02-21 11:01Pressmeddelande

Byggstart på stationsområdet

null

Väntan har varit lång, men nu har avtal tecknats med entreprenör och arbetet med att omgestalta en av stadens mest centrala delar kan börja. Effekten väntas bli ett bättre flöde mellan stadens norra och södra sida och fler bostäder i centrum

-Det är ett efterlängtat steg i att utveckla Skara för att kunna bygga centrumnära bostäder samtidigt som vi förbättrar hela stationsområdet och binder ihop staden på ett naturligt sätt, säger förvaltningschefen för Service och Teknik, Pontus Dûring.

Stationsområdet upplevs idag som en barriär i stadsrummet och platsen upplevs också som otrygg. Därför är en av de bärande tankarna bakom projektet att skapa en attraktiv och trygg stadsmiljö i anslutning till busstationen. Med ett bättre stråk för gående och cyklister skapas ett ökat genomflöde i området. Det ger också en mer funktionell transportnod, som utgår från kollektivtrafik, gående och cyklister.

Den andra bärande idén i projektet är att skapa plats för ett varierat och långsiktigt hållbart bostadsbyggande. Centrumnära bostäder är ett sätt att öka stadens attraktivitet. Det är en efterlängtad möjlighet, inte minst för många äldre som flyttar från egna villor och vill ta del av stadens serviceutbud på nära håll. Centrumbostäder i Skara AB är intresserade av att bygga på området.

-Vi är just nu inne i en intensiv planeringsfas och ritar hur vi vill att byggnationen ska se ut. Målgruppen är äldre. Vår ambition om allt flyter på är att vara hyfsat startklara när kommunens arbeten på stationsområdet är klara, säger VD David Pettersson, Centrumbostäder.

Byggstart i mars

På tisdagen tecknades avtal med Optiva AB med säte i Uddevalla att utföra entreprenadarbeten på Stationsområdet. Från den 2-3 mars kommer företaget att etablera sig på byggplatsen i områdets östra del.

Busshållplatserna och in- och utfarten från stationen kommer att byggas om. Spårområdet tillsammans med taket på perrongen ska flyttas ungefär 80 meter österut. Även järnvägsväxlarna kommer att flyttas. En så kallad vattenhäst kommer att monteras upp vid perrongtaket. Där kommer man att kunna fylla på vatten i ångloket.

Gång- och cykelbanan från Gällkvistskolan får en ny och säker överfart på Vallgatan från Jarlagatan. Det byggs också en fortsättning av stråket vidare mot Skaraborgsgatan.

Hela projektet beräknas vara klart under november månad.

Arbetena medför en del gatuavstängningar och en mindre del av grusparkeringen stängs av. 

  • Vallgatan stängs av från rondellen vid Kämpagatan och fram till Jarlagatan under sex månader. Boende längs sträckan kommer naturligtvis att ha tillgång till sina fastigheter. Tunga transporter som passerar centrum hänvisas till E20 under byggtiden. 
  • Kämpagatan kommer att vara avstängd från spåren fram till rondellen vid Vallgatan. Arbetet på Kämpagatan beräknas ta en högst månad.

Under projektperioden kommer den avstängda delen av Vallgatan att vara busstation.

-Vi ber om överseende med störningarna under byggtiden. Vi är mycket glada att projektet nu är igång, säger gatuchef Mats Bäck.

Bestående förändringar

På Skaraborgsgatan kommer ett permanent förbud att införas mot långa och tunga transporter. Det betyder att lastbilar på mer än arton meter inte får köras där. Femton parkeringsplatser på grusplanen på stationsområdet kommer att försvinna. Bilister hänvisas till de 70 platser på 24-timmarsparkeringen som finns 300 m österut framför lokstallarna.

Kontaktpersoner

Malin Tell, tf planchef (åter 24/2)

Övergripande frågor om stadsplanering och gestaltning

Telefon 0511-320 23

E-post: malin.tell@skara.se

Mats Bäck, avdelningschef Gata och park

Övergripande frågor om projektet

Telefon 0511-322 05

E-post: mats.back@skara.se

Linus Gradén, gatuingenjör

Projektledare
Telefon 0511-328 19

E-post: linus.graden@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten