2016-06-03 11:02Pressmeddelande

2 juni slutade lärarna skolan för terminen - Läslyftet

null

Skara kommun finns med från start i denna genomgripande kompetenssatsning

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för alla lärare och förskollärare som arbetar inom skola och förskola. Det är en bred satsning som vänder sig till lärare i skolans alla ämnen.

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Läs- och skrivportalen genomförs denna kompetensutveckling. Den sker lokalt i kommunen, där lärare från flera olika skolor träffas varannan vecka. Fortbildningen är tätt knuten till ordinarie arbete.

Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor och förskolechef som tillsammans med huvudman skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Här i Skara innebär det att Mariebergsskolans, Ardalaskolans, Valleskolans och Varnhemsskolans personal arbetat med två av Läslyftets moduler detta läsår - Tolka och skriva text i skolans alla ämnen och Kritiskt textarbete. Handledare för dessa moduler har varit Eva-Marie Friberg, Eva Svensson och Josefin Spira, alla verksamma lärare på dessa skolor.

Läslyftet - en nationell satsning från Skolverket

Läslyftet är en satsning från Skolverket, som syftar till att utveckla lärares kompetens i läs- språk och skrivdidaktik. Under läsåret 2015/2016 har 299 huvudmän beviljats statsbidrag till denna satsning, varav Skara kommun är en av dem. 797 handledare har utbildats under läsåret. I hela Sverige har ca 7 000 lärare deltagit. Satsningen kommer att på nationell nivå utvärderas av IFAU (Institut för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering), vad gäller Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse samt hur Läslyftet förändrat lärares arbetssätt och undervisningens utformning. Utvärderingen är planerad att presenteras i juni 2018. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten